Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 10 of 23

Céim 4: Tabhair le fios más mian leat Míchumas/Deacracht Shonrach Foghlama a chur in iúl agus iarratas a dhéanamh ar an mBealach Rochtana Míchumais ar Oideachas (DARE)

Tábla 1.6 Institiúidí Ardoideachais atá rannpháirteach i scéim DARE nó ag oibriú scéimeanna do lucht fágála scoile a bhfuil míchumas ag dul dóibh

Institiúidí Ardoideachais atá rannpháirteach i scéim DARE

Institiúidí Ardoideachais eile a oibríonn scéimeanna iontrála le haghaidh lucht fágála scoile a bhfuil míchumas ag dul dóibh

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain

Coláiste Náisiúnta na hÉireann

Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta*

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo

NCAD

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn


Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir


Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

Institiúid Teicneolaíochta Shligigh


Institiúid Ealaíne, Deartha & Teicneolaíochta Dhún Laoghaire

Coláiste San Aingeal, Sligeach


Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh

Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí

* Ní dhéanann na hinstitiúidí seo na dátaí deireanacha atá leagtha amach sna chéad rannáin eile a chur i bhfeidhm


Institiúid Oideachais Marino

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Coláiste Oideachais Mhuire Gan Smál, Luimneach

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Ollscoil Mhá Nuad

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

An Ollscoil Phontaifiúil, Maigh Nuad

Ollscoil Luimnigh


Más mian leat míchumas nó deacracht shonrach foghlama a chur in iúl, cliceáil ar an gcnaipe ‘Modhnaigh Míchumas/SLD agus Stádas an Iarratais DARE’ ar an bhfoirm iarratais ar líne agus lean na treoracha atá tugtha – i gcás fhormhór na n-institiúidí, ní mór duit an chuid sin de d’fhoirm iarratais a chomhlánú roimh an 1 Márta ag 5:15pm. Más mian leat tuilleadh faisnéise a thabhairt faoi do Mhíchumas nó do Dheacracht Shonrach Foghlama, comhlánaigh le do thoil an Fhoirm um Fhaisnéis Fhorlíontach (SIF) roimh an 1 Márta ag 5:15pm. Tabharfaidh sé sin deis do na hInstitiúidí breithniú a dhéanamh i dtaobh aon riachtanais shonracha a d’fhéadfadh a bheith agat in institiúid ardoideachais. Tabharfar treoir duit an fhoirm SIF a chomhlánú nuair a roghnaíonn tú ‘Modhnaigh Míchumas/Stádas SLD’ ar an bhfoirm iarratais ar líne. Tá na treoracha maidir leis an bhfoirm a chomhlánú agus doiciméid a chur isteach san áireamh ar an bhfoirm ar líne.

Déanann roinnt institiúidí ardoideachais tionchar an mhíchumais agus/nó na deacrachta sonraí foghlama ar d’fheidhmíocht oideachais a chur san áireamh trí scéimeanna iontrála malartacha a sholáthar. Má tá iarratasóirí incháilithe do na scéimeanna seo, d’fhéadfadh go bhfaighidís laghdú sa líon pointí le dul isteach in Institiúidí rannpháirteacha. Le bheith san áireamh le hiontráil i gcúrsa, caithfidh iarratasóirí na híosriachtanais mháithreánaigh/iontrála agus na híosriachtanais maidir le hábhair a shásamh. Tá na sonraí iomlána maidir leis an mBealach Rochtana Míchumais ar Oideachas (DARE) agus faisnéis ba chóir duit a úsáid le cabhrú leat iarratas a dhéanamh ar an scéim ar fáil ar www.accesscollege.ie. Tá bealaí iontrála eile ann d’iarratasóirí lánfhásta agus iarratasóirí QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6; tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar láithreáin ghréasáin na nInstitiúidí Ardoideachais.

Ní mór d’iarratasóirí atá ag déanamh iarratais ar DARE:

  1. A bheith faoi bhun 23 bliain d’aois amhail an 1 Eanáir 2019.

  2. Déan iarratas chuig an CAO faoi 5:15 p.m. ar an 1 Feabhra 2019.

  3. Tráth nach déanaí ná 5:15pm an 1 Márta 2019, ní mór duit an míchumas agus/nó an deacracht shonrach foghlama a thabhairt i d’iarratas CAO, agus ní mór duit Cuid A den Fhoirm um Fhaisnéis Fhorlíontach (SIF) a chomhlánú (is cuid de d’iarratas CAO an SIF).

    1. Más mian leat a bheith san áireamh le haghaidh DARE ní mór 'tá' a bheith mar fhreagra agat i gceist a hAon ar Chuid A den SIF comhlánaithe faoi 5:15pm an 1 Márta 2019.

  1. Íoslódáil Rannán B den SIF (Educational Impact Statement), iarr ar do scoil é a chomhlánú duit agus seol ar ais chuig an CAO é ionas go sroichfidh sé é faoi 5:15pm an 1 Aibreán 2019.

  2. Íoslódáil Rannán C den SIF (Evidence of Disability), iarr ar an ngairmí míochaine iomchuí é a chomhlánú (ná déan é seo ach amháin mura bhfuil tuairisc agat cheana féin ag deimhniú do mhíchumais) agus seol ar ais chuig an CAO é ionas go sroichfidh sé é faoin 5:15pm an 1 Aibreán 2019. In ionad Rannán C, iarrtar ar iarratasóirí a bhfuil deacracht shonrach foghlama acu measúnacht iomlán shíocoideachasúil a sholáthar, a chuir síceolaí atá cáilithe go cuí i gcrích.

Next