Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 10 of 23

Céim 4 – Tabhair le fios más mian leat Míchumas/Deacracht Shonrach Foghlama a chur in iúl agus iarratas a dhéanamh ar an mBealach Rochtana Míchumais ar Oideachas (DARE)

Institiúidí Ardoideachais atá rannpháirteach i scéim DARE

Institiúidí Ardoideachais eile a oibríonn scéimeanna iontrála le haghaidh lucht fágála scoile a bhfuil míchumas ag dul dóibh

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain

Coláiste Náisiúnta na hÉireann

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo*

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí

An Ollscoil Phontaifiúil, Maigh Nuad

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir*

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn

Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta*

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Institiúid Teicneolaíochta Shligigh

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Institiúid Ealaíne, Deartha & Teicneolaíochta Dhún Laoghaire

Coláiste San Aingeal, Sligeach

NCAD

Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath


Institiúid Oideachais Marino

Coláiste na hOllscoile Corcaigh


Coláiste Oideachais Mhuire Gan Smál, Luimneach

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

* Ní dhéanann na hinstitiúidí seo na dátaí deireanacha atá leagtha amach sna chéad rannáin eile a chur i bhfeidhm


Ollscoil Mhá Nuad

Ollscoil Luimnigh

Tábla 1.5 Institiúidí Ardoideachais atá rannpháirteach i scéim DARE nó ag oibriú scéimeanna do lucht fágála scoile a bhfuil míchumas ag dul dóibh

Más mian leat míchumas nó deacracht shonrach foghlama a chur in iúl, cliceáil ar an gcnaipe ‘Modhnaigh Míchumas/SLD agus Stádas an Iarratais DARE’ ar an bhfoirm iarratais ar líne agus lean na treoracha atá tugtha – i gcás fhormhór na n-institiúidí, ní mór duit an chuid sin de d’fhoirm iarratais a chomhlánú roimh an 1 Márta ag 5:15pm. Más mian leat tuilleadh faisnéise a thabhairt faoi do Mhíchumas nó do Dheacracht Shonrach Foghlama, comhlánaigh le do thoil an Fhoirm um Fhaisnéis Fhorlíontach (SIF) roimh an 1 Márta ag 5:15pm. Tabharfaidh sé sin deis do na hInstitiúidí breithniú a dhéanamh i dtaobh aon riachtanais shonracha a d’fhéadfadh a bheith agat in institiúid ardoideachais. Tabharfar treoir duit an fhoirm SIF a chomhlánú nuair a roghnaíonn tú ‘Modhnaigh Míchumas/Stádas SLD’ ar an bhfoirm iarratais ar líne. Tá na treoracha maidir leis an bhfoirm a chomhlánú agus doiciméid a chur isteach san áireamh ar an bhfoirm ar líne.

Déanann roinnt institiúidí ardoideachais tionchar an mhíchumais agus/nó na deacrachta sonraí foghlama ar d’fheidhmíocht oideachais a chur san áireamh trí scéimeanna iontrála malartacha a sholáthar. Má tá iarratasóirí incháilithe do na scéimeanna seo, d’fhéadfadh go bhfaighidís laghdú sa líon pointí le dul isteach in Institiúidí rannpháirteacha. Le bheith san áireamh le hiontráil i gcúrsa, caithfidh iarratasóirí na híosriachtanais mháithreánaigh/iontrála agus na híosriachtanais maidir le hábhair a shásamh. Tá na sonraí iomlána maidir leis an mBealach Rochtana Míchumais ar Oideachas (DARE) agus faisnéis ba chóir duit a úsáid le cabhrú leat iarratas a dhéanamh ar an scéim ar fáil ar www.accesscollege.ie. Tá bealaí iontrála eile ann d’iarratasóirí lánfhásta agus iarratasóirí QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6; tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar láithreáin ghréasáin na nInstitiúidí Ardoideachais.

Ní mór d’iarratasóirí atá ag déanamh iarratais ar DARE:

  1. A bheith faoi bhun 23 bliain d’aois amhail an 1 Eanáir 2018.

  2. Cuir iarratas chuig an CAO faoi 5:15pm an 1 Feabhra 2018.

  3. Tráth nach déanaí ná 5:15pm an 1 Márta 2018, ní mór duit an míchumas agus/nó an deacracht shonrach foghlama a thabhairt i d’iarratas CAO, agus ní mór duit Cuid A den Fhoirm um Fhaisnéis Fhorlíontach (SIF) a chomhlánú (is cuid de d’iarratas CAO an SIF).

  4. Íoslódáil Rannán B den SIF (Ráiteas ar Thionchar Oideachasúil), iarr ar do scoil é a chomhlánú duit agus seol ar ais chuig an CAO é ionas go sroichfidh sé é faoi 5:15pm an 1 Aibreán 2018.

  5. Íoslódáil Rannán C den SIF (Fianaise de Mhíchumas), iarr ar an ngairmí míochaine iomchuí é a chomhlánú (ná déan é seo ach amháin mura bhfuil tuairisc agat cheana féin ag deimhniú do mhíchumais) agus seol ar ais chuig an CAO é ionas go sroichfidh sé é faoin 5:15pm an 1 Aibreán 2018. In ionad Rannán C, iarrtar ar iarratasóirí a bhfuil deacracht shonrach foghlama acu nó a bhfuil diospraicse orthu, measúnacht iomlán shíocoideachasúil a sholáthar, a chuir síceolaí atá cáilithe go cuí i gcrích. Ina theannta sin, ní mór d’iarratasóirí a bhfuil diospraicse orthu doiciméid a chur ar fáil ó theiripeoir saothair, ó néareolaí nó ó fhisiteiripeoir.

Tabhair faoi deara: Tá ceanglais áirithe ann maidir le Roinn C den SIF nuair atá iarratas á dhéanamh ar scéimeanna iontrála eile i dtaca leis an Sainchomhairleoir/Speisialtóir Liachta nach mór do mhíchumas a fhíorú, i dtaca leis an aoisteorainn maidir le tuarascálacha, agus i dtaca leis na doiciméid atá le soláthar.

Next