Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 11 of 23

Tabhair faoi deara: Tá ceanglais áirithe ann maidir le Roinn C den SIF nuair atá iarratas á dhéanamh ar scéimeanna iontrála eile i dtaca leis an Sainchomhairleoir/Speisialtóir Liachta nach mór do mhíchumas a fhíorú, i dtaca leis an aoisteorainn maidir le tuarascálacha, agus i dtaca leis na doiciméid atá le soláthar. Feic www.accesscollege.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise maidir leis na riachtanais seo.

Ba cheart go bhfaighfeá deimhniú postála agus cuir d’uimhir iarratais CAO, uimhir an leathanaigh agus an dáta chun tosaigh ar gach comhfhreagras. Más mian leat deimhniú a fháil ón CAO go bhfuair siad do chuid doiciméid ní mór duit cárta poist a chur isteach ar a mbeidh do sheoladh féin; ba chóir stampa a chur air freisin.

Ní gá duit míchumas agus/nó deacracht shonrach foghlama a chur in iúl mura bhfuil tú ag déanamh iarratais ar scéim iontrála eile (e.g. DARE nó scéim eile a bheidh á dtairiscint ag Institiúidí Ardoideachais a oibríonn scéimeanna iontrála do fhágálaithe scoile faoi mhíchumas). Más rud é nach mian leat míchumas agus/nó deacracht shonrach foghlama a nochtadh ar an bhFoirm Iarratais, féadfaidh tú nochtadh a dhéanamh tar éis clárú le hInstitiúid Ardoideachais agus déanfar freastal réasúnach ina leith an tráth sin, más féidir. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach ndéanfaidh míchumas agus/nó deacracht shonrach foghlama a nochtadh dochar do d’iarratas ar aon slí.

Cáilitheacht DARE a thabhairt ar aghaidh

Má measadh go raibh tú incháilithe i gcomhair DARE in 2018 téann sé ar aghaidh ar feadh bliana ar an gcoinníoll go ndéanann tú iarratas chuig an CAO faoin 1 Feabhra 2019 ag 5:15pm agus go dtugann tú le fios i d’iarratas CAO gur mian leat iarratas a dhéanamh ar DARE faoi 5:15pm an 1 Márta 2019; go luann tú do mhíchumas faoi 5:15pm an 1 Márta 2019; agus go gcomhlánaíonn tú Rannán A den Fhoirm um Fhaisnéis Fhorlíontach go hiomlán agus i gceart. Tabhair le fios gur mian leat a bheith san áireamh le haghaidh na scéime DARE ach é sin a chur in iúl ar Rannán A den SIF atá comhlánaithe go hiomlán trí tic a chur in ‘Tá’ ar Cheist 1 faoin 5:15pm an 1 Márta 2019. Ní mór duit d’uimhir iarratais CAO 2018 cheart a chur sa bhosca atá ag Ceist 1(b) den SIF. Iarrtar ort i gcónaí gach rannán ábhartha d’fhoirm iarratais SIF 2019 a chomhlánú, ach mar sin féin ní gá duit doiciméid tacaíochta a thabhairt mar chuid de d’iarratas.

DÍOLÚINTÍ

Céim 5: Tabhair le fios más mian leat díolúine a fháil ó na híosriachtanais iontrála

Más mian leat díolúine a fháil ó na riachtanais íosta iontrála (e.g. díolúine ón nGaeilge nó ó riachtanais teanga chomhaimseartha) ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le hOifigí Iontrála na nInstitiúidí Ardoideachais chun níos mó eolais a fháil (i gcás na nInstitiúidí NUI, féach ar www.nui.ie le haghaidh tuilleadh sonraí). Ní mór d’iarratasóirí socruithe maidir le díolúintí a dhéanamh gach bliain a ndéanann said iarratas. Más mian leat díolúine NUI a fháill nó má tá díolúine NUI agat, téigh agus chur é seo iniúl ar d’iarratas – cliceáil an cnaipe “Athraigh Stádas Díolúintí NUI” agus lean na treoracha. Chun tuilleadh faisnéise a fháil téigh chuig an rannán ‘Acmhainní Mac Léinn’ ar www.cao.ie.

IARRATAS AR DHEONTAS TÁILLE COTHABHÁLA (SUSI)

Céim 6: Tabhair le fios más mian leat go gcuirfí san áireamh tú le haghaidh Táille/Deontas Cothabhála (SUSI)

Más tá iarratas déanta agat ar dheontas SUSI, nó má tá sé i gceist agat sin a dhéanamh, tig leat é seo a chur in iúl ar d’iarratas CAO ar líne. Tabharfaidh an CAO do shonraí aitheantais, teagmhála agus tairisceana/glactha don údarás deontais (SUSI). Díreach toisc go gcuireann tú tic sa rannán seo den fhoirm CAO ní chiallaíonn sé sin go ndearna tú iarratas ar SUSI mar sin déan cinnte go dtabharfaidh tú cuairt ar www.studentfinance.iewww.susi.ie chun na céimeanna riachtanacha a chur i gcrích. Seachas na sonraí seo a chur ar fáil don údarás deontais, níl ról ar bith ag an CAO in iarratais ar dheontais a phróiseáil.

DO ROGHA CÚRSAÍ A CHUR IN IÚL

Céim 7: Cuir isteach do rogha cúrsaí Leibhéal 8 agus Leibhéal 7/6 roimh an 1 Feabhra le srianta a sheachaint

Tá na cúrsaí atá liostaithe sa Lámhleabhar seo rangaithe laistigh den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ). Tá cúrsaí liostaithe de réir an Leibhéil Gnóthachtála Foghlama NFQ is féidir a bhaint amach, mar shampla, NFQ Leibhéal 6, 7 agus 8) agus de réir an tSaghais Dámhachtana NFQ is féidir a shroicheadh e.g. Céim Onóracha Bhaitsiléara.

Next