Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 19 of 23

RÍOMH POINTÍ LE HAGHAIDH SCRÚDUITHE EILE

Téigh chuig an rannán ‘Acmhainní Mac Léinn’ ar láithreán gréasáin an CAO ag www.cao.ie agus téigh chuig ‘Applicant Scoring’ chun faisnéis a fháil faoin dóigh a ríomhtar pointí i gcás cháilíochtaí QQI FET/FETAC, Scrúduithe GCE (Sasana, an Bhreatain Bheag agus Tuaisceart Éireann) agus an treoir maidir le riachtanais iontrála le haghaidh iarratasóirí AE/CSTE.

ÁIT A CHUR SIAR

Más mian leat tairiscint áite a chur ar athló, ná glac leis an tairiscint a thugtar duit. Ina ionad sin, caithfidh tú scríobh nó ríomhphost a sheoladh chuig an Oifig Iontrála san Institiúid Ardoideachais chuí láithreach. Ní mór duit d’ainm a thabhairt mar atá sé ar an iarratas CAO atá déanta agat agus an uimhir iarratais CAO a fuair tú agus an cód cúrsa don tairiscint is mian leat a chur siar a lua, agus an chúis/na cúiseanna leis an iarraidh a leagan amach. Caithfidh iarratasóirí “DEFERRED ENTRY” a mharcáil go soiléir ar an gclúdach litreach nó i líne ábhair an ríomhphoist. Is féidir leat láithreán gréasáin na hInstitiúide Ardoideachais ábhartha a sheiceáil chun a fháil amach an bhfuil beartas cuir siar ar fáil ar líne ar féidir leat amharc air.

Caithfidh an litir nó an ríomhphost a bheith ag Oifig Iontrála na hinstitiúide dhá lá ar a laghad roimh an dáta freagartha atá luaite ar an bhFógra Tairisceana. Cuirfidh an Institiúid Ardoideachais cibé cinneadh a dhéantar in iúl duit go díreach. Mura dtugtar cead duit an Tairiscint a chur siar, féadfaidh tú glacadh leis an tairiscint don bhliain reatha ar choinníoll go nglacann tú leis an tairiscint faoin dáta freagartha.

Seol gach comhfhreagras maidir le hiontráil a chur siar chuig na hOifigí Iontrála agus ní chuig an CAO.

CONAS GLACADH LE CÚRSA A CUIREADH SIAR

Má éiríonn leat cead a fháil iarratas a chur siar:

1. Bí cinnte go seolann tú foirm iarratais chuig an CAO an bhliain dár gcionn agus go n-íocann tú an táille iarratais chuí. Ní mór duit an fhoirm iarratais a chomhlánú go hiomlán agus na treoracha go léir a chomhlíonadh go cúramach;

2. Cuir an cúrsa a chuir tú siar síos mar chéad rogha de do chuid agus ná roghnaigh aon chúrsa eile ar an bhfoirm iarratais;

3. Tabhair le fios gur chuir tú an cúrsa siar trí tic a chur leis an mbosca a léiríonn Iarratasóir Curtha Siar, sa rannán Rogha Cúrsaí ar d'iarratas.

Tá sé tábhachtach go léann tú an litir a thug cead duit cúrsa a chur siar chun tuilleadh treoracha a fháil. Níl tú ag comhlíonadh na gcoinníollacha a ghabhann le cúrsa a chur siar má roghnaíonn tú aon chúrsa eile seachas an ceann a chuir tú siar. Ach má roghnaíonn tú aon chúrsa eile seachas an ceann a chuir tú siar, ansin cuirfear as an áireamh tú don chúrsa a cuireadh siar agus beidh ort dul sa choimhlint d’áiteanna sa ghnáthshlí.

Nuair a bheidh tú ag seoladh isteach d’iarratas an bhliain dár gcionn, caithfidh tú an fhoirm iarratais a chomhlánú go hiomlán. I bhfocail eile, ní mór duit aon fhaisnéis phearsanta agus aon doiciméid, etc. a sheol tú isteach le d’iarratas bunaidh a áireamh (mura ndeir an institiúid atá ag tairiscint na háite a mhalairt).

PRÓISEAS ACHOMHARC NA HARDTEISTIMÉIREACHTA

Más rud é gur iarr tú achomharc a dhéanamh in aghaidh roinnt de do scrúduithe Ardteistiméireachta agus go n-athraítear do chuid torthaí de bharr an achomhairc sin, athrófar d’áit sa liosta ‘Ord Fiúntais’ chun do scór pointí nua a léiriú.

Gheobhaidh tú tairiscint má mheastar thú a bheith i dteideal áit ar chúrsa bunaithe ar do thorthaí Ardteistiméireachta uasghrádaithe. Más rud é gur leithdháileadh na háiteanna go léir le haghaidh an chúrsa sin cheana féin, cuirfear an tairiscint ar athló duit don bhliain acadúil ina dhiaidh sin. Is í an Institiúid Ardoideachais agus ní an CAO a dhéanann an cinneadh ar áit a thairiscint.

CLÁRÚ AR AN GCÚRSA A NGLACANN TÚ LEIS

Tar éis áit a thairiscint dó/di agus tar éis dó/di glacadh leis an tairiscint sin, ní bheidh iarratasóir chuig an CAO ina m(h)ac léinn de chuid na hInstitiúide Ardoideachais ach amháin tar éis dó/di próiseas cláraithe na hinstitiúide Ardoideachais a chríochnú.

Next