Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 21 of 23

IARRATAIS DHÉANACHA EISCEACHTÚLA (EISCEACHT I LEITH AN AMCHLáIR)

Níl feidhm leis an spriocdháta eisceachtúil den 22 Iúil ag 5:15pm ach amháin i gcás iarratasóirí atá cláraithe mar mhic léinn fochéime ar an 1 Bealtaine 2019 in aon bhliain in aon cheann de na hInstitiúidí Ardoideachais rannpháirteacha (faoi réir na n-eisiamh atá liostaithe thíos). D’fhonn leas a bhaint as an tsaoráid Iarratais Dhéanacha Eisceachtúla ní mór go ndeachaigh tú isteach san Institiúid Ardoideachais trí chóras an CAO.

Mura bhfuair tú áit ar an gcúrsa ina bhfuil tú faoi láthair trí chóras an CAO, is gá duit teagmháil a dhéanamh le hOifig Iontrála na hInstitiúide ar mian leat iarratas a dhéanamh ina leith ar dtús agus inseoidh siad duit cibé an gcaithfidh tú iarratas a chur díreach chuig an institiúid féin.

Eisiaimh:

Ní féidir iarratas déanach a dhéanamh ach amháin i gcás cúrsaí seachas do chúrsa láithreach. Más mian leat an bhliain a dhéanamh arís ar an gcúrsa céanna ní mór duit é sin a shocrú laistigh de do Institiúid Ardoideachais.

Tá nósanna imeachta speisialta ann i gcás iarratasóirí a bhí nó atá ina mic léinn i gColáiste na Tríonóide, in Institiúid Oideachais Marino, i gColáiste Mhuire Gan Smál, in Ollscoil Luimnigh, in Ollscoil Mhá Nuad agus in Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe – Maigh Eo agus go dteastaíonn uathu aistriú go dtí cúrsa éigin eile sa choláiste céanna anois. Ní mór d’iarratasóirí den saghas seo teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Iontrála san institiúid chuí go bhfaighidh siad faisnéis maidir le cad go díreach atá le déanamh acu. Ach más mac léinn thú in institiúid ardoideachais eile agus má theastaíonn uait iarratas a sheoladh chuig aon cheann de na cúig institiúid seo, ansin caithfidh tú é sin a dhéanamh trí chóras iarratais an CAO.

Chun Iarratas Déanach Eisceachtúil a dhéanamh, ní mór duit:

 1. Dul chuig Oifig Iontrála d’institiúide reatha agus a chur in iúl di gur mian leat iarratas a dhéanamh chuig an CAO

  1. Iarr ar an Institiúid Ardoideachais Pacáiste Iarratais Dhéanaigh Eisceachtúla a chur ar fáil duit (tá Foirm Íocaíochta Táillí agus Foirm Roghanna Cúrsaí iniata leis seo).

  2. Comhlánaigh an Fhoirm Íocaíochta Táillí. Ní mór an chéad chuid den fhoirm sin a bheith stampáilte ag Oifig Iontrála na hinstitiúide chun a dheimhniú gur mac léinn de chuid na hinstitiúide thú faoi láthair.

  3. An Fhoirm Roghanna Cúrsaí a chomhlánú, agus do rogha cúrsaí i bhfíor-ord do rogha féin. Caithfidh an Fhoirm Roghanna Cúrsaí a bheith stampáilte ag an Oifig Iontrála.

 2. D’iarratas a dhéanamh

  1. Téigh chuig www.cao.ie, brúigh ar ‘Dean Iarratas’ agus lean na treoracha.

  2. Roghnaigh "Foirm Íocaíochta Táillí" mar mhodh íocaíochta.

  3. Déan d’iarratas CAO ar líne ag www.cao.ie roimh an 22 Iúil ag 5:15pm. Ná cuir na roghanna cúrsaí isteach ar líne ag an am seo.

 3. Íoc do tháille iarratais agus seol d'fhoirmeacha sa phost chuig an CAO

  1. Scríobh d'uimhir iarratais CAO ar chuid a haon den Fee Payment Form.

  2. Déan íocaíocht €60 i mbanc trí úsáid a bhaint as an Fee Payment Form.

  3. Seol cuid a haon den Fee Payment Form, in éineacht leis an Course choices Form sa phost chuig an CAO agus bíodh d'uimhir iarratais CAO ar chlúdach na ndoiciméad. Déan cinnte go bhfaighidh an CAO an fhoirm tráth nach déanaí ná an 22 Iúil ar ag 5:15pm.

 4. Deimhniú an iarratais

  1. Seolfaidh an CAO Ráiteas ar Thaifead Iarratais chugat sa phost i ndiaidh an spriocdháta ar an 22 Iúil, a luaithe agus a bheidh taifead déanta de d'iarratas. Mura sroicheann an Ráiteas thú roimh an 1 Lúnasa, is gá teagmháil a dhéanamh leis an CAO láithreach.

Athrú Intinne (Eisceacht i leith an amchláir):

Níl feidhm ag an spriocdháta le haghaidh Athrú Intinne eisceachtúil den 22 Iúil ag 5:15pm ach amháin i gcás iarratasóirí atá cláraithe mar mhic léinn fochéime ar an 1 Bealtaine 2019, in aon bhliain in aon cheann de na hInstitiúidí Ardoideachais rannpháirteacha (faoi réir na n-eisiamh atá liostaithe thuas) agus a bhfuil iarratas déanta acu chuig an CAO cheana ar iontráil sa bhliain 2019. D’fhonn leas a bhaint as an tsaoráid Athrú Intinne Eisceachtúil, ní mór go ndeachaigh tú isteach san Institiúid Ardoideachais trí chóras an CAO.

Ní mór d’iarratasóirí foirm Athrú Intinne, ar foirm pháipéar í, a chomhlánú (déan teagmháil leis an CAO chun foirm a iarraidh) agus, tar éis í a chomhlánú, ní mór an fhoirm sin a thabhairt chuig Oifig Iontrála na hinstitiúide reatha le go stampálfar í. Ní mór an fhoirm a sheoladh ar ais chuig an CAO faoin 22 Iúil ag 5:15pm. Ní ghearrtar aon táille ar an tseirbhís sin.

Next