Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 22 of 23

TUILLEADH FAISNÉISE AGUS ACMHAINNÍ AR LÍNE

Tá roinnt acmhainní luachmhara ar fáil ar láithreán gréasáin an CAO, lena n-áirítear foirm iarratais shamplach ar líne, saoráid chuardaigh cúrsaí, treoracha físeáin, sceidil, faisnéis faoin gcóras scórála pointí, agus freagraí ar cheisteanna coitianta. Is é an chuid tiomanta d’iarratasóirí an leathanach ‘Acmhainní do Mhic Léinn’. Tá cuid freisin do scoileanna, agus do thuismitheoirí agus caomhnóirí. Tapaigh an deis le héirí cleachta ar an láithreán gréasáin agus na hacmhainní a chuirtear ar fáil.

Tá an fhaisnéis sa lámhleabhar seo ceart agus é á chur i gcló.

FOIRMEACHA IARRATAIS AR PHÁIPÉAR

Más mian leat iarratas a dhéanamh chuig an CAO ach úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais ar pháipéar, déan teagmháil leis an CAO tamall maith roimh an dáta deiridh agus seolfar cóip den iarratas ar pháipéar chugat sa phost. Is ionann an táille iarratais le haghaidh iarratas ar pháipéar a fhaightear roimh an 1 Feabhra ag 5:15pm agus €45 agus is ionann an táille le haghaidh iarratas ar pháipéar a fhaightear tar éis spriocdháta an 1 Feabhra agus roimh an 1 Bealtaine ag 5:15pm agus €90.

Cuirfear Ráiteas ar Rogha Cúrsaí amach roimh an 1 Feabhra chuig gach iarratasóir a dhéanann iarratas ar pháipéar chuig an CAO roimh an 15 Feabhra ag 5:15pm. Mura bhfaigheann tú é, is gá teagmháil a dhéanamh leis an CAO láithreach.


Cuirfear Ráiteas ar Rogha Cúrsaí chuig gach iarratasóir a dhéanann iarratas déanach ar pháipéar roimh an 15 Bealtaine. Mura bhfaigheann tú é, is gá teagmháil a dhéanamh leis an CAO láithreach.

COSAINT SONRAÍ

Urramaíonn an CAO príobháideacht do chuid sonraí pearsanta. Tar éis iarratas a dhéanamh chuig an CAO, déanfar do chuid sonraí a chur ar fáil do na hInstitiúidí Ardoideachais a bhfuil iarratas déanta agat orthu. Ina theannta sin, úsáidfear sonraí san iarratas chun sonraí scrúduithe a fháil ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit, ó QQI FET/FETAC agus ó údaráis scrúduithe sa Bhreatain agus i dTuaisceart Éireann ar mhaithe leis na sonraí sin a fhíorú.

Coinnítear iarratais ar pháipéar agus doiciméid tacaíochta eile d’iarratais ar feadh dhá bhliain agus ansin scriostar iad faoi rún. Coinnítear sonraí leictreonacha ar feadh tréimhse seacht mbliana. Ní sheolfar aon doiciméid ar ais chuig iarratasóirí.

Tháinig Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí an AE (Uimhir 2016/679) i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018. Féach le do thoil ar shuíomh gréasáin an CAO le haghaidh faisnéis maidir le cosaint sonraí.

PRIONSABAIL GHINEARÁLTA

Déanfar iarratais ar iontráil i bhfómhar 2019 a phróiseáil de réir na rialachán, na nósanna imeachta agus an amchláir atá leagtha amach i Lámhleabhar an CAO 2019 (dá ngairtear ‘an Lámhleabhar’ anseo feasta), i bhFoirm Iarratais CAO 2019 (‘an Fhoirm’) agus sna doiciméid eile atá luaite sa lámhleabhar. Tá faisnéis maidir le coinníollacha breise agus maidir leis an bpróiseas a bhaineann le hiarratas a dhéanamh ar líne, le hathrú intinne agus le glacadh le tairiscintí le fáil ar láithreán gréasáin an CAO.

Is é atá beartaithe ná gur féidir cothrom na féinne a thabhairt do gach iarratasóir agus go laghdófar na costais ag an am céanna d’iarratasóirí. Saoráid riaracháin amháin é an CAO agus ní thacaíonn an CAO le haon chúrsa ar leith ná ní mholann an CAO aon chúrsa ar leith. Is ortsa atá an fhreagracht stádas agus oiriúnacht aon chúrsa a roghnaítear a chinneadh. Tá sé tábhachtach cuimhneamh gur gá duit féachaint ar fhoilseacháin na nInstitiúidí Ardoideachais éagsúla nó dul i gcomhairle lena láithreán gréasáin mar nach bhfuil an fhaisnéis sin ar fáil sa Lámhleabhar seo. Is i bhfoilseacháin oifigiúla na nInstitiúidí Ardoideachais amháin a gheobhaidh tú an fhaisnéis riachtanach maidir le hábhar na gcúrsaí, íosriachtanais iontrála, fad na gcúrsaí, agus cibé seansanna gairme atá amach romhat, etc.

Tá an CAO ina gníomhaire do na hInstitiúidí Ardoideachais atá rannpháirteach sa chóras iarratais. Aontaíonn na hinstitiúidí seo na rialacháin, nósanna imeachta agus amchlár d’iarratais gach bliain. Ní féidir leis an CAO iad seo a athrú chun caitheamh go speisialta le hiarratasóir amháin le hais iarratasóir eile ná chun áit a bhaint d’iarratasóir amháin chun í a thabhairt do dhuine eile.

Má dhéanann iarratasóir nó duine/daoine ar bith ag gníomhú thar ceann an iarratasóra iarracht, bíodh sé go díreach nó go hindíreach trí chumarsáide scríofa nó eile, canbhásáil a dhéanamh nó tionchar ar bith eile a imirt le leas an iarratasóra, nó cosc a chur ar aon iarratasóir, is féidir go ndéanfar an t-iarratasóir a dhícháiliú ón gcomórtas.

FOLÁIREAMH: Tá sé de cheart ag na hinstitiúidí ar fad atá páirteach i gcóras an CAO iarratais nó tairiscintí a chur ar ceal sa chás nach gcuirtear an fhaisnéis ar fad atá iarrtha ar fáil, nó sa chás go bhfuil an fhaisnéis a chuirtear ar fáil bréagach nó

Next