Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 5 of 23

Céim 2 – Tabhair sonraí maidir le do cáilíochtaí agus measúnuithe

Téigh chuig www.cao.ie agus cliceáil ar ‘M’Iarratas’. D’fhonn logáil isteach iarrfar ort d’uimhir iarratais CAO a chur isteach, do dháta breithe agus an pasfhocal a chruthaigh tú nuair a rinne tú an t-iarratas. Má chuireann tú an fhaisnéis sin isteach i gceart, tabharfar chuig an scáileán ‘Cáilíochtaí agus Measúnuithe’ thú áit a n-iarrfar ort tuilleadh faisnéise a thabhairt faoin rannán/faoi na rannáin ‘Cáilíochtaí agus Measúnuithe’ a roghnaigh tú nuair a chláraigh tú ar chóras an CAO.

CATAGÓIRÍ CÁILÍOCHTAÍ AGUS MEASÚNUITHE

Féadfaidh roinnt iarratasóirí ceann amháin nó níos mó de na rannáin thíos a roghnú, agus tá sé tábhachtach go gcuireann iarratasóirí an CAO ar an eolas faoi na cáilíochtaí go léir ionas go bhfaighidh siad creidiúint astu ag céim na dtairiscintí. Lean na treoracha le do thoil maidir leis na rannáin a bhaineann leatsa. Mura leantar na treoracha ar fad go beacht, d’fhéadfadh gá a bheith ann próiseáil d’iarratais a chur ar fionraí agus teagmháil a dhéanamh leat ionas go gcomhlíonfaidh tú na riachtanais. Sa chás seo beidh ort táille bhreise €10 a íoc leis an iarratas a sheoladh isteach arís.

Nuair a bheidh cóipeanna de dhoiciméid tacaíochta á seoladh agat scríobh d’uimhir iarratais CAO le do thoil chun tosaigh ar gach leathanach agus tagair do leathanach 12 den lámhleabhar seo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Scrúduithe na hArdteistiméireachta in Éirinn (1985-2018) Má tá iarratas á dhéanamh agat ar bhonn thorthaí na hArdteistiméireachta iarrfar ort ainm agus seoladh do mheánscoile(anna) a chur isteach agus na blianta ar fhreastail tú ar an scoil. Más iarratasóir Ardteistiméireachta reatha thú, ní mór duit tic a chur sa bhosca atá tugtha – go hiondúil, ní bheidh uimhir scrúdaithe na hArdteistiméireachta agat nuair a dhéanann tú d’iarratas CAO an chéad lá riamh, ach ar dháta ina dhiaidh sin iarrfar ort uimhir scrúdaithe na hArdteistiméireachta a dheimhniú ar do ‘Ráiteas ar Thaifead Iarratais’ a gheobhaidh tú i mí na Bealtaine. Má rinne tú an Ardteistiméireacht cheana ní mór duit d’uimhir/uimhreacha scrúdaithe agus an bhliain/na blianta ar shuigh tú do scrúdú/scrúduithe a thabhairt. Mura bhfuil d'uimhir scrúdaithe Ardteistiméireachta ar eolas agat, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le do scoil nó le Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

Scrúduithe QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6 (2002-2018) Má tá dámhachtain QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6 á glacadh agat agus/nó má rinne tú iad idir 2002 agus 2018, cuir isteach an Uimhir PSP a sannadh duit sa bhosca cuí ionas go mbeidh an CAO in ann do shonraí scrúdaithe a fháil díreach ón QQI. Ní mór teastais a chur ar fáil le haghaidh scrúduithe QQI FET/FETAC a rinneadh i gcomhar le forais eile e.g. FÁS/Teagasc. TABHAIR FAOI DEARA: D’fhéadfadh sé go mbeadh dámhachtainí QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6 ar leith riachtanach le háit a fháil ar chúrsaí áirithe. Féach ar fhoilseacháin na hinstitiúide cuí lena chinntiú go bhfuil glacadh le do chúrsa QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6, agus téigh chuig an leathanach QQI FET sa Rannán Acmhainní do mhic léinn ar www.cao.ie. Tá Dámhachtain iomlán QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6 riachtanach; ní leor Taifead Gaiscí QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6.

Scrúduithe FETAC Leibhéal 5/6 (NCVA Leibhéal 2/3) Scrúduithe (2001 nó níos luaithe)Luaigh aon scrúduithe a rinne tú roimh 2002 atá curtha i gcrích go hiomlán, agus an bhliain ina ndearnadh an scrúdú agus cuntas gearr mar gheall air. Seol isteach cóipeanna deimhnithe A4 d'aon teastais ó scrúduithe NCVA Leibhéal 2/3 a rinne tú roimh 2002.

Más mian leat go ndéanfaí scrúduithe FETAC Leibhéal 5/6 a rinne tú roimhe seo a chónascadh le do scrúduithe QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6 don bhliain reatha, ba chóir duit dul i dteagmháil le QQI FET/FETAC lena chinntiú go bhfaigheann an CAO na comhthorthaí i gcomhad torthaí scrúduithe na bliana seo. Tabhair faoi deara: D’fhéadfadh sé go mbeadh dámhachtainí QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6 ar leith riachtanach le háit a fháil ar chúrsaí áirithe. Féach ar fhoilseacháin na hinstitiúide cuí lena chinntiú go bhfuil glacadh le do chúrsa QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6, agus téigh chuig an leathanach QQI FET sa Rannán Acmhainní do Mhic Léinn ar www.cao.ie. Tá Dámhachtain iomlán QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6 riachtanach; ní leor Taifead Gaiscí QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6.

Next