Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 6 of 23

GCE/GCSE (Scrúduithe Shasana, na Breataine Bige, agus Thuaisceart Éireann)

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar bhonn scrúduithe GCE/GCSE a bheidh le déanamh agat i mbliana, ní mór duit an Bord Scrúdaithe, uimhir an Ionaid, Uimhir an Iarrthóra, Ábha(i)r agus an Leibhéal a thabhairt sna spásanna atá tugtha. I gcás aon scrúduithe GCE/GCSE atá déanta agat cheana féin, agus ar eisíodh deimhniú ina leith, ní mór duit fótachóipeanna deimhnithe A4 (deimhnithe le stampa scoile) de na teastais chuí a chur sa phost chuig an CAO- cuirfear iad seo san áireamh agus do cháilitheacht d'iontráil ar na cúrsaí á meas. Bíodh d'uimhir iarratais CAO ar thosach na dteastas seo, le do thoil. Má tá tú ag cur scrúduithe GCE/GCSE blianta roimhe seo i láthair, ní mór duit tic a chur sa bhosca cuí ar an bhfoirm iarratais.

Tabhair faoi deara: Ní mór do na boird scrúdaithe (ina bhfuil lógó den bhord scrúdaithe) deimhnithe nó ráitis torthaí a eisiúint. Ní leor doiciméid a chuirfidh scoileanna ar fáil.

Ní mór boird seachas CIE, CCEA, UCLES, WJEC, OCR, EDEXCEL, AQA, agus AEB a chur isteach faoi “Scrúduithe Fágála Scoile Eile".

Chun tuilleadh eolais a fháil ar cháilíochtaí agus measúnuithe d'iarratasóirí GCE, téigh chuig leathanach Scóráil an Iarratasóra sa Rannán Acmhainní do Mhic Léinn ar www.cao.ie.

Scrúduithe Fágála Scoile Eile (e.g. Baccalaureate, Scrúduithe na hAlban, scrúduithe na hÉireann & na Ríochta Aontaithe roimh 1985, Scrúduithe Fágála lasmuigh den RA & d’Éirinn, an Ardteistiméireacht Fheidhmeach, BTEC, GNVQanna, VCEnna Leibhéal 3, Scrúduithe Máithreánaigh na hÉireann, Pre-U, EPQ, etc.) Tabhair sonraí le do thoil faoi scrúduithe fágála scoile eile agus na blianta ar cuireadh i gcrích iad. Déan cur síos gearr ar na scrúduithe, lena n-áirítear sonraí maidir leis an leibhéal creatlaí Náisiúnta nó Eorpaí nuair is iomchuí. Cuir isteach fótachóipeanna deimhnithe A4 d’aon deimhnithe, agus cuir aistriúcháin ar fáil mura bhfuil an deimhniú i mBéarla nó i nGaeilge. Má tá tú ag déanamh do chuid scrúduithe in 2019, cuir isteach fótachóipeanna deimhnithe de do chuid torthaí chuig an CAO chomh luath is a bhíonn siad ar fáil.

Breisoideachas (seachas QQI FET/fetac leibhéal 5/6 agus ncva Leibhéal 2/3) Tabhair faisnéis le do thoil faoi aon chúrsaí Breisoideachais eile a rinne tú nach bhfuil i gceann de na rannáin eile ar an bhfoirm iarratais seo, mar shampla, teastas City & Guild, teastas FÁS, BTEC leibhéal 4 nó níos airde etc. Luaigh aon chúrsaí iar-Ardteistiméireachta atá déanta agat (Poblacht na hÉireann), agus déan cur síos gairid sna leathanaigh bhreise ar aon taithí speisialta agus/nó ar aon cháilíochtaí atá luaite i bhfoilseacháin institiúidí ardoideachais atá ábhartha maidir leis an bpróiseas iontrála. Is féidir leat fótachóipeanna A4 deimhnithe de theastais a sheoladh isteach mar thaca le d’iarratas. Má bhaineann sé leat, cuir na dátaí, ionaid, na hábhair agus na torthaí (más eol duit iad) isteach ar leathanaigh bhreise. Luaigh aon cháilíochtaí Breisoideachais/Oiliúna eile a mheasann tú a bheith ábhartha.

Ard-Oideachas Tríú Leibhéal Tá an fhaisnéis seo riachtanach is cuma ar éirigh leat nó nár éirigh leat sna scrúduithe a rinne tú nó mura ndearna tú na scrúduithe. Mura gcuireann tú an fhaisnéis chuí ar fáil, d’fhéadfaí d’iarratas a chur ar ceal. Déantar rudaí a sheiceáil lena chinntiú nach bhfuil an fhaisnéis sin fágtha ar lár.

  1. Má tá cúrsa críochnaithe agat, ansin ba chóir duit tuairisc acadúil nó cóip dheimhnithe de thuairisc acadúil a sholáthar in éineacht leis na doiciméid a chuir tú sa phost.

  2. tharraing tú amach as cúrsa sula raibh sé críochnaithe agat, ansin ba chóir duit teastas tinrimh a sholáthar (in éineacht leis na doiciméid a chuir tú sa phost) a thaispeánann na dátaí ar thosaigh agus ar tharraing tú amach as an gcúrsa.

  3. Má tá tú fós ag freastal ar institiúid ardoideachais, tabhair sonraí iomlána maidir leis an institiúid/na hinstitiúidí, cúrsa(í) a rinneadh, na dátaí freastail, stádas faoi láthair, agus torthaí a fuarthas. Bíodh na sonraí sin faoi iamh na ndoiciméad a sheolfaidh tú sa phost. Ní gá duit na doiciméid atá luaite i bpointí 1 agus 2 thuas a sholáthar.

Next