Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 7 of 23

Iarratasóir Lánfhásta Go hiondúil, is ceart d’iarratasóirí lánfhásta a bheith 23 bliain d’aois an 1 Eanáir nó roimhe sa bhliain iontrála (e.g. an 1 Eanáir 2018 le dul isteach i gcúrsa i bhfómhar na bliana 2018) agus iarratas a bheith istigh aige/aici roimh an 1 Feabhra 2018 ag 5:15pm. Tá rialacha difriúla ag institiúidí ardoideachais ar leith áfach maidir le haois iarratasóirí agus freisin maidir leis an tslí ina dtugann siad sainmhíniú ar an bhfocal “iarratasóirí lánfhásta”, etc., agus glacann cuid acu le hiarratais a thagann chucu tar éis an 1 Feabhra. Tá tuilleadh sonraí faoi na critéir atá leagtha amach ag gach institiúid agus faoin measúnacht ar iarratais i ndiaidh an 1 Feabhra ar fáil ó www.cao.ie/mature.

Nuair a bheidh iarratasóirí lánfhásta ag déanamh iarratais chuig na hinstitiúidí atá liostaithe i dTábla 1.2 thíos, ní mór iarratas CAO a dhéanamh faoin 1 Feabhra ag 5:15pm agus ní mór foirm iarratais ar leithligh a fháil freisin ó Oifig Iontrála na hinstitiúide ábhartha agus é a sheoladh ar ais chuig an institiúid ardoideachais faoin 1 Feabhra*.

Institiúid

Iarratas CAO faoin 1 Feabhra ag 5:15pm

Iarratas Díreach faoin 1 Feabhra

Coláiste na Tríonóide

Institiúid Oideachais Marino

Tábla 1.2 Institiúidí a iarrann iarratais CAO agus iarratais dhíreacha ó iarratasóirí lánfhásta faoin 1 Feabhra 2018

*níl sé infheidhme i gcás iarratais ar altranas (iarratasóirí lánfhásta) nó ar chnáimhseachas (iarratasóirí lánfhásta). Déan teagmháil dhíreach le hInstitiúid Oideachais Marino lena chinntiú go mbeidh tú in ann iarratas déanach a dhéanamh ar Staidéar Oideachais (CM010) agus ar Staidéar Luathaoise Leanaí (CM020).

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar iontráil lánfhásta chuig bunmhúinteoireacht in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Institiúid Oideachais Marino, Coláiste Oideachais Mhuire Gan Smál, Luimneach nó Ollscoil Mhá Nuad ní mór duit iarratas a dhéanamh ar an CAO faoin 1 Feabhra ag 5:15pm. I mí an Mhárta, gheobhaidh na daoine a chomhlíonann na critéir cháilitheachta foirm fhorlíontach agus treoracha maidir leis an bhfoirm a chomhlánú agus a chur isteach.

Más rud é go bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar bhunmúinteoireacht ar bhonn lánfhásta, caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar na cúrsaí sin tríd an CAO roimh an 1 Feabhra 2018 ag 5:15pm.

Caithfidh iarratasóirí lánfhásta ar mian leo iad a mheas ar bhonn blianta aibíochta iarratas a sheoladh díreach chuig na hInstitiúidí Ardoideachais seo a leanas (téigh i dteagmháil leis na hinstitiúidí díreach chun tuilleadh faisnéise a fháil agus na spriocdhátaí):

Iarratais Dhíreacha d’Iarratasóirí Lánfhásta

Coláiste Náisiúnta na hÉireann

An Coláiste Meiriceánach, Baile Átha Cliath

An Coláiste Teicneolaíochta Ríomhaireachta

Scoil Ghnó Bhaile Átha Cliath

Coláiste Uí Ghríofa

Scoil Ghnó ICD, Baile Átha Cliath

Coláiste Daonnachtaí agus Eolaíochtaí Feidhmeacha na hÉireann

Coláiste Dorset, Baile Átha Cliath

Institiúid Portobello, Baile Átha Cliath

Tábla 1.3 Institiúidí a iarrann iarratais dhíreacha ó iarratasóirí lánfhásta

Mar sin féin, ba chóir d'iarratasóirí lánfhásta ar mian leo a bheith san áireamh maidir le háit sna hinstitiúidí ardoideachais atá liostaithe i dTábla 1.3 ar bhonn cáilíochtaí fágála scoile iarratas a dhéanamh chuig an CAO – feadfaidh tú iarratas a dhéanamh go díreach chuig an institiúid agus chuig an CAO. Iarrann na hinstitiúidí eile nach bhfuil luaite i dTábla 1.3 thuas go seolfadh iarratasóirí lánfhásta a gcuid iarratas díreach chuig an CAO.

I ndiaidh an t-iarratas CAO a chomhlánú ar líne, lena n-áirítear míreanna 1-11 den rannóg ‘Iarratasóir Lánfhásta’, ní mór d’iarratasóirí na doiciméid tacaíochta seo a leanas a chur chuig CAO, Teach an Túir, Sráid Eglinton, Gaillimh, Éire:

  1. Fianaise ar cháilíochtaí ar bith atá léirithe agat i d’iarratas ar líne.

  2. Eolas forlíontach nach raibh tú in ann a chur isteach sa spás a cuireadh ar fáil.

  3. Doiciméid ar bith atá ag teastáil ó gach ceann de na hinstitiúidí a bhfuil tú ag cur isteach orthu – Tá sonraí maidir leo sin ar fáil ó www.cao.ie/mature

  4. Murab é an Béarla do chéad teanga, ní mór duit cumas sa Bhéarla a léiriú.

  5. Bíodh d’uimhir iarratais CAO san áireamh ar gach doiciméad tacaíochta a sheoltar chuig an CAO.

Next