Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 11 of 23

Ba chóir go bhfaighfeá deimhniú postála agus cuir d’uimhir iarratais CAO chun tosaigh ar gach comhfhreagras. Más mian leat deimhniú a fháil ón CAO go bhfuair siad do chuid doiciméid ní mór duit cárta poist a chur isteach ar a mbeidh do sheoladh féin; ba chóir stampa a chur air freisin.

Ní gá duit míchumas agus/nó deacracht shonrach foghlama a chur in iúl mura bhfuil tú ag déanamh iarratais ar scéim iontrála eile (e.g. DARE nó scéim eile a bheidh á dtairiscint ag Institiúidí Ardoideachais a oibríonn scéimeanna iontrála do fhágálaithe scoile faoi mhíchumas). Más rud é nach mian leat míchumas agus/nó deacracht shonrach foghlama a nochtadh ar an bhFoirm Iarratais, féadfaidh tú nochtadh a dhéanamh tar éis clárú le hInstitiúid Ardoideachais agus déanfar freastal réasúnach ina leith an tráth sin, más féidir. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach ndéanfaidh míchumas agus/nó deacracht shonrach foghlama a nochtadh dochar do d’iarratas ar aon slí.

Cáilitheacht DARE a thabhairt ar aghaidh

Má measadh go raibh tú incháilithe i gcomhair DARE in 2017 téann sé ar aghaidh ar feadh bliana ar an gcoinníoll go ndéanann tú iarratas chuig an CAO faoin 1 Feabhra 2018 ag 5:15pm agus go dtugann tú le fios i d’iarratas CAO gur mian leat iarratas a dhéanamh ar DARE faoi 5:15pm an 1 Márta 2018; go luann tú do mhíchumas faoi 5:15pm an 1 Márta 2018; agus go gcomhlánaíonn tú Rannán A den Fhoirm um Fhaisnéis Fhorlíontach go hiomlán agus i gceart. Tabhair le fios gur mian leat a bheith san áireamh le haghaidh na scéime DARE tríd é sin a chur in iúl ar Rannán A den SIF atá comhlánaithe go hiomlán trí tic a chur in ‘Tá’ ar Cheist 1 faoin 5:15pm an 1 Márta 2018. Ní mór duit d’uimhir iarratais CAO 2017 cheart a chur sa bhosca atá ag Ceist 1(b) den SIF. Iarrtar ort i gcónaí gach rannán ábhartha d’fhoirm iarratais SIF 2018 a chomhlánú, ach mar sin féin ní gá duit doiciméid tacaíochta a thabhairt mar chuid de d’iarratas.

AGALLAIMH AGUS MEASÚNUITHE

I gcás roinnt cúrsaí b’fhéidir go mbeadh gá duit measúnuithe breise a dhéanamh, faisnéis fhorlíontach a sholáthar (e.g. punann nó ráiteas), nó dul faoi agallamh. Beidh “(Srianta – féach ar leathanach 3)” marcáilte ar chuid de na cúrsaí sin i Lámhleabhar an CAO, ach ba chóir duit féachaint ar láithreáin ghréasáin agus ar fhoilseacháin na nInstitiúidí Ardoideachais chun tuilleadh faisnéise a fháil.

GAMSAT, HPAT agus MSAP

Moltar duit iarratas a dhéanamh ar líne, roimh an 1 Feabhra ag 5:15pm, más gá duit iarratas a dhéanamh ar thástálacha GAMSAT, HPAT agus/nó MSAP 2018. Gheofar torthaí na bliana reatha go díreach ó ACER, ar choinníoll go bhfuil iarratas déanta agat in am ar na cúrsaí ábhartha. Seiceáil bosca isteach do ríomhphoist go rialta mar go ndéanann an CAO cumarsáid le hiarratasóirí den sórt sin trí ríomhphost. Má tá torthaí bailí agat ó thástálacha GAMSAT agus/nó MSAP a rinne tú cheana, ní mór duit cóipeanna de na torthaí sin a sholáthar don CAO in éineacht le d’iarratas nó laistigh de dheich lá ón lá a dhéanann tú iarratas ar líne. Féach ar fhoilseacháin na hInstitiúide Ardoideachais cuí maidir le bailíocht na dtorthaí sin.


Míochaine do Chéimithe

Déantar iarratasóirí cáilithe a rangú ar bhonn thorthaí GAMSAT, agus ar na torthaí sin amháin. Chun bheith cáilithe, ní mór d'iarratasóirí dara honóracha, grád a haon (2H1) a bheith faighte acu ina gcéad Chéim Onóracha Leibhéal 8. Chun tuilleadh faisnéise a fháil téigh chuig an rannán ‘Acmhainní do Mhic Léinn’ ar www.cao.ie agus cliceáil ar an táb ‘Iontráil chuig Míochaine’.


Altranas/Cnáimhseachas ar bhonn Lánfhásta

Déantar iarratasóirí lánfhásta ar altranais/cnáimhseachais a rangú ar bhonn an scóir a fhaigheann siad sa phróiseas measúnachta. Déanann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí na tástálacha measúnachta d’iarratasóirí lánfhásta ar altranas thar ceann Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI). Chun na tástálacha a dhéanamh, caithfidh tú dhá rud a dhéanamh:

  1. Cláraigh le www.publicjobs.ie trí phróifíl a chruthú (mura bhfuil sé sin déanta agat cheana féin). Ní hionann clárú (próifíl a chruthú) agus foirm iarratais a chur isteach. Ná déan dearmad do shonraí logála isteach agus do phasfhocal a scríobh síos mar go mbeidh siad seo ag teastáil uait le linn an phróisis measúnaithe chun breathnú ar do chuid teachtaireachtaí.

  2. Déan an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú agus a chur isteach ón 2 Feabhra 2018 go dtí an 22 Feabhra 2018. Mura bhfaigheann tú ríomhphost dearbhaithe ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí laistigh de dhá lá ó d’iarratas a chur isteach, déan teagmháil leo ag maturecode18@publicjobs.ie nó ar an nguthán ag 01-8587730.

Chun mionsonraí iomlána a fháil faoi phróiseas na tástála measúnachta,téigh chuig http://www.nmbi.ie/Careers-in-Nursing-Midwifery nó cuir ríomhphost chuig careersinformation@nmbi.ie - féach freisin ar na treoracha ar leathanach 21.

Next