Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 13 of 23
  • NÍOR CHÓIR doiciméid bhunaidh a sholáthar (ach amháin i gcás Míochaine do Chéimithe nuair is gá tras-scríbhinní bunaidh de na torthaí i ngach bliain a sholáthar); ba chóir fótachóipeanna A4 a sholáthar, agus iad deimhnithe le stampa na scoile de ghnáth, le stampa ó Oifig Iontrála na hInstitiúide Ardoideachais, nó ag nótaire. (Ní chuirfidh an CAO doiciméid bhunaidh ar ais chugat).

  • Is gá aistriúchán deimhnithe Béarla a sholáthar i gcás cáilíochtaí nár eisíodh i mBéarla nó i nGaeilge, chomh maith le fótachóipeanna deimhnithe A4 de na doiciméid iad féin.

  • Má tá do dhoiciméid in ainm eile seachas an t-ainm a chuir tú ar d'iarratas, ní mór cóip dheimhnithe de do dhoiciméad inar athraigh tú d’ainm go hoifigiúil a chur ar fáil freisin.

  • Murab é an Béarla do chéad teanga, ní mór duit fianaise ar chumas sa Bhéarla a léiriú agus sonraí faoin gCáilíocht / faoi na Cáilíochtaí Béarla atá agat- déan teagmháil dhíreach leis na hInstitiúidí Ardoideachais maidir leis na riachtanais.

  • Ní dhéanann an CAO na doiciméid seo a sheiceáil lena chinntiú go gcomhlíonann siad na coinníollacha atá leagtha síos ag aon cheann de na hinstitiúidí ardoideachais.

TORTHAÍ SCRÚDUITHE AN TSAMHRAIDH 2019

Má tá do shonraí scrúduithe cearta curtha ar fáil agat don CAO (nó d'uimhir PPS d’iarratasóirí ar QQI FET), faigheann an CAO na torthaí scrúdaithe seo a leanas go huathoibríoch: An Ardteistiméireacht, QQI FET, CCEA (Tuaisceart Éireann) GCE, GCE na Breataine. Maidir le gach foras scrúdaithe ní mór duit cóipeanna deimhnithe a sholáthar de thorthaí scrúduithe samhraidh 2019 don CAO, a luaithe agus atá siad ar fáil. Le gur féidir leat a bheith san iomaíocht le haghaidh áiteanna i mBabhta a hAon, ní mór go mbeadh na torthaí sin ag an CAO 10 lá ar a laghad roimh eisiúint thairiscintí Bhabhta a hAon; thairis sin, cuirfear san áireamh iad le haghaidh babhtaí ina dhiaidh sin.

AGALLAIMH AGUS MEASÚNUITHE

I gcás roinnt cúrsaí b’fhéidir go mbeadh gá duit measúnuithe breise a dhéanamh, faisnéis fhorlíontach a sholáthar (e.g. punann nó ráiteas), nó dul faoi agallamh. Beidh “(Srianta – féach ar leathanach 3)” marcáilte ar chuid de na cúrsaí sin i Lámhleabhar an CAO, ach ba chóir duit féachaint ar láithreáin ghréasáin agus ar fhoilseacháin na nInstitiúidí Ardoideachais chun tuilleadh faisnéise a fháil.

GAMSAT, HPAT agus MSAP

Moltar duit iarratas a dhéanamh ar líne, roimh an 1 Feabhra ag 5:15pm, más gá duit iarratas a dhéanamh ar thástálacha GAMSAT, HPAT agus/nó MSAP 2019. Gheofar torthaí na bliana reatha go díreach ó ACER ar choinníoll go bhfuil iarratas déanta agat in am ar na cúrsaí ábhartha. Seiceáil bosca isteach do ríomhphoist go rialta mar go ndéanann an CAO cumarsáid le hiarratasóirí den sórt sin trí ríomhphost. Má tá torthaí bailí agat ó thástálacha GAMSAT agus/nó MSAP a rinne tú cheana, ní mór duit fótachóipeanna de na torthaí sin a sholáthar don CAO in éineacht le d’iarratas nó laistigh de dheich lá ón lá a dhéanann tú iarratas ar líne. Féach ar fhoilseacháin na hInstitiúide Ardoideachais cuí maidir le bailíocht na dtorthaí sin.


Míochaine do Chéimithe

Déantar iarratasóirí cáilithe a rangú ar bhonn thorthaí GAMSAT, agus ar na torthaí sin amháin. Chun bheith cáilithe, ní mór d'iarratasóirí dara honóracha, grád a haon (2H1) a bheith faighte acu ina gcéad Chéim Onóracha Leibhéal 8. Chun tuilleadh faisnéise a fháil téigh chuig an roinn ‘Acmhainní do Mhic Léinn’ ar www.cao.ie agus cliceáil ar an táb ‘Iontráil chuig Míochaine’.


Altranas/Cnáimhseachas Lánfhásta

Déantar iarratasóirí lánfhásta ar altranais/cnáimhseachais a rangú ar bhonn an scóir a fhaigheann siad sa phróiseas measúnachta. Déanann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí na tástálacha measúnachta d’iarratasóirí lánfhásta ar altranas thar ceann Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI). Chun na tástálacha a dhéanamh, moltar duit iarratas a dhéanamh ar líne chuig an CAO, roimhe an 1 Feabhra ag 5:15pm, agus caithfidh tú dhá rud a dhéanamh:

  1. Cláraigh le www.publicjobs.ie trí phróifíl a chruthú (mura bhfuil sé sin déanta agat cheana féin). Ní hionann clárú (próifíl a chruthú) agus foirm iarratais a chur isteach. Ná déan dearmad do shonraí logála isteach agus do phasfhocal a scríobh síos mar go mbeidh siad seo ag teastáil uait le linn an phróisis measúnaithe chun breathnú ar do chuid teachtaireachtaí.

  2. Déan an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú agus a chur isteach ón 1 Feabhra 2019 go dtí an 21 Feabhra 2019 ag 3pm. Mura bhfaigheann tú ríomhphost dearbhaithe ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí laistigh de dhá lá ó d’iarratas a chur isteach, déan teagmháil leo ag maturecode19@publicjobs.ie nó ar an nguthán ag 01-8587730.

Chun mionsonraí iomlána a fháil faoi phróiseas na tástála measúnachta,téigh chuig http://www.nmbi.ie/Careers-in-Nursing-Midwifery nó cuir ríomhphost chuig careersinformation@nmbi.ie - féach freisin ar na treoracha ar leathanach 22 de Nursing and Midwfery – A Career for You.

Next