Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 16 of 23

Athrú ar d’Eolas Pearsanta/Scrúduithe:

Féadfaidh tú roinnt de d’eolas pearsanta a athrú (e.g. seoladh poist, uimhir ghutháin agus seoladh ríomhphoist) ach an tsaoráid ‘M’Iarratas’ a úsáid nó iad a athrú ar pháipéar. Chun sonraí maidir le d’ainm nó do dháta breithe a athrú nó chun cur le heolas maidir le scrúduithe, caithfidh tú scríobh chuig an CAO. Má athraíonn tú do shonraí pearsanta ar líne, seolfar admháil chuig do sheoladh ríomhphoist. Bain leas as an áis “M’Iarratas” lena chinntiú go bhfuil do rogha cúrsaí nuashonraithe i gceart. Má dhéanann tú athruithe ar do chuid sonraí pearsanta nó ar shonraí faoi scrúduithe ar pháipéar, seolfaidh an CAO Ráiteas ar Thaifead Iarratais nua amach chugat mar admháil ar na hathruithe sin. Mura bhfuil an Ráiteas ar Thaifead Iarratais leasaithe faighte agat roimh an 7 Iúil, nó laistigh de sheacht lá ón dáta a chuir tú an leasú sa phost chuig an CAO tar éis an 7 Iúil, caithfidh tú teagmháil a dhéanamh leis an CAO láithreach.

TÁBHACHTACH:

Má tá iarratas déanta agat ar aon chúrsa teoranta agus/nó más Iarratasóir i gcatagóir theoranta thú agus má athraíonn tú do shonraí teagmhála, déan teagmháil leis na hinstitiúidí ar chuir tú isteach orthu lena chinntiú go bhfuil do chuid sonraí is déanaí acu.

COMHFHREAGRAS TÁBHACHTACH

Déanfaidh an CAO teagmháil le hiarratasóirí ag eatraimh éagsúla ar fud an phróisis iarratais tríd an bpost agus trí ríomhphost agus, i roinnt cásanna, cuirfidh siad glao gutháin orthu agus seolfaidh siad teachtaireacht téacs SMS chucu. Is gá gach comhfhreagras ón CAO a léamh go cúramach agus ba chóir aon earráidí nó nithe a fágadh ar lár a chur in iúl don CAO láithreach tríd an bhfoirm ‘Teagmháil’ ar ár láithreán gréasáin ag www.cao.ie.

Is é an t-iarratasóir atá freagrach as a chinntiú go bhfaightear gach comhfhreagras ábhartha agus go bpléitear leis go cuí. Má tá an t-iarratasóir le bheith as baile uair ar bith idir mí Feabhra agus mí Dheireadh Fómhair, ba chóir dó/di socruithe a dhéanamh le duine éigin lena chinntiú go bhfreagrófar aon litreacha a sheolann an CAO chuige/chuici go sciobtha. D’fhéadfá a bheith siar go mór leis mura dtugann tú freagra, e.g. d’fhéadfá gan aon tairiscint a fháil. Déan cinnte go seiceálann tú an cuntas ríomhphoist a cuireadh ar fáil ag céim an iarratais agus léigh an ‘Ráiteas ar Thaifead Iarratais’ a eisíodh ar gach iarratasóir i mí na Bealtaine.

Ag céim na dtairiscintí, gheobhaidh iarratasóirí ‘Fógra Tairisceana’ má mheastar iad a bheith i dteideal tairisceana nó gheobhaidh siad ‘Ráiteas ar Thaifead Iarratais’ mura meastar iad a bheith i dteideal tairisceana i mBabhta a hAon.

Déanfaidh Institiúidí Ardoideachais áirithe teagmháil dhíreach le hiarratasóirí freisin tríd an bpost, trí ríomhphost agus trí theachtaireacht téacs SMS. Ba chóir duit na fillteáin seo a sheiceáil go tréimhsiúil: turscar, bulc, cur chun cinn nó dramhphost. Má fhaigheann tú amach go bhfuil ríomhphoist ón CAO nó ó Institiúidí Ardoideachais á seoladh chuig na fillteáin sin, ba chóir duit breithniú a dhéanamh ar na seoltaí ríomhphoist sin a chur le do chuid teagmhálaithe nó le do leabhar seoltaí ríomhphoist.

TEAGMHÁIL A DHÉANAMH LEIS AN CAO

Tabhair faoi deara: Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifig ó 09:30 go dtí 13:00 agus ó 14:00 go dtí 17:00 ó Luan go hAoine. Is é an bealach is fearr agus is éifeachtaí le teagmháil a dhéanamh leis an CAO ná tríd an bhfoirm ‘Teagmháil’ ar ár láithreán gréasáin ag www.cao.ie. Má tá uimhir iarratais CAO agat, cuir san áireamh í i ngach comhfhreagras – cuirfidh sé sin ar ár gcumas d’iarratas a athbhreithniú agus freagra a thabhairt ar do cheist, laistigh de lá oibre amháin de ghnáth.

Moltar duit deimhniú postála a fháil ó oifig an phoist nuair a sheolann tú míreanna sa phost chuig an CAO agat. Más mian leat deimhniú a fháil ón CAO go bhfuarthas do chuid doiciméad, cuir cárta poist atá stampáilte agus ar a bhfuil do sheoladh féin san áireamh (ní bheidh stampa ag teastáil ar an gcárta poist más tá tú i do chónaí lasmuigh de Phoblacht na hÉireann). Seolfaidh an CAO an cárta poist ar ais chugat má fuarthas do chuid doiciméad. Top of Form

Seoladh: CAO – An Lár-Oifig Iontrála, Teach an Túir, Sráid Eglinton, Gaillimh, Éire, H91 X25V
Guthán: +353-(0)91-509800 Facs: +353-(0)91-562344

Má bhaineann do cheist le hincháilitheacht, le díolúintí, le srianta nó le riachtanais a bhaineann le cúrsa, ba chóir duit teagmháil dhíreach a dhéanamh leis na hinstitiúidí ardoideachais.

Next