Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 2 of 23

RÉAMHRÁ

Tá sé mar aidhm ag an Lár-Oifig Iontrála (CAO) déileáil le hiarratais go lárnach le haghaidh cúrsaí fochéime in Institiúidí Ard-Oideachais na hÉireann, agus féachaint chuige go ndéantar é seo go héifeachtúil agus go cothrom. Tá sé de cheart ag na hinstitiúidí ardoideachais ar fad atá páirteach sa chóras cinneadh a dhéanamh maidir le hiarratais.

Ullmhaíodh an lámhleabhar seo chun faisnéis a thabhairt faoi phróiseas iarratais an CAO. Má léann tú an lámhleabhar seo go cúramach gheobhaidh tú an fhaisnéis a theastaíonn uait chun cuidiú leat le d’iarratas.

Is iomaí bealach a bheidh le hiniúchadh agat nuair a shocraíonn tú tabhairt faoin ardoideachas; i gcás fhormhór daoine, beidh iarratas CAO le déanamh ar an turas sin. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, áfach, go bhfuil bealaí rochtana eile ann chuig an ardoideachas, agus go bhfuil institiúidí eile ag tairiscint breisoideachais agus ardoideachais, agus tá cásanna ann ina mbeidh ort iarratas a dhéanamh díreach chuig institiúid tú féin.

Ba chóir duit dóthain ama a thabhairt chun taighde cúramach a dhéanamh ar do rogha cúrsaí agus na ceanglais maidir le máithreánach agus na híosriachtanais iontrála a sheiceáil – ní bhfaighidh tú tairiscint ar áit ar do chúrsa roghnaithe mura gcomhlíonann tú na riachtanais íosta iontrála. Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise ó fhoilseacháin agus ó láithreáin ghréasáin na n-institiúidí, ar Laethanta Oscailte, agus ó do Threoirchomhairleoir.

I gcás roinnt institiúidí, d’fhéadfadh táillí nó ranníocaíocht mic léinn a bheith le híoc – ba chóir duit tagairt do láithreán gréasáin na hinstitiúide ardoideachais chun faisnéis a fháil faoi na táillí agus téigh chuig www.studentfinance.iewww.susi.ie faisnéis a fháil faoi airgead agus deontais.

Má tá ceisteanna agat don CAO nach bhfuil freagraí le fáil orthu in ábhar léitheoireachta an CAO ná ar láithreán gréasáin an CAO, nó mura dtuigeann tú aon treoir a fhaigheann tú ón CAO, téigh i dteagmháil linn le do thoil leis an bhfoirm 'Teagmháil' ar an láithreán gréasáin www.cao.ie.


FREAGRACHT AN IARRATASÓRA

Sula ndéanann tú iarratas chuig an CAO ní mór duit aird a bheith agat ar an bhfaisnéis seo a leanas:

  • Is ort féin, an t-iarratasóir, atá an cúram a chinntiú go bhfuil d’fhoirm iarratais comhlánaithe go hiomlán agus i gceart agus istigh in am.

  • Ní féidir le hiarratasóirí ach foirm iarratais amháin a sheoladh isteach in aon bhliain amháin.

  • Ní mór duit scrúdú cúramach a dhéanamh ar an ábhar atá sa lámhleabhar seo.

  • D’fhéadfadh an CAO agus na hinstitiúidí ardoideachais glacadh leis go bhfuil cead ag aon duine a bhfuil teacht aige ar d’uimhir iarratais CAO athruithe a dhéanamh ar d’iarratas nó gníomhú ar do shon.

  • Ní mór bun-áiseanna áirithe ríomhaireachta a bheith agat chun iarratas ar líne a dhéanamh (e.g. an leagan is déanaí de Internet Explorer, Mozilla Firefox agus Google Chrome) agus molaimid d’iarratasóirí ríomhaire pearsanta a úsáid nuair a bhíonn iarratas ar líne á chur isteach chuig an CAO chun earráidí a sheachaint.

Next