Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 22 of 23

PRIONSABAIL GHINEARÁLTA

Déanfar iarratais ar iontráil i bhfómhar 2018 a phróiseáil de réir na rialachán, na nósanna imeachta agus an amchláir atá leagtha amach i Lámhleabhar an CAO 2018 (dá ngairtear ‘an Lámhleabhar’ anseo feasta), i bhFoirm Iarratais CAO 2018 (‘an Fhoirm’) agus sna doiciméid eile atá luaite sa lámhleabhar. Tá eolas maidir le coinníollacha breise agus maidir leis an bpróiseas a bhaineann le hiarratas a dhéanamh ar líne, le hathrú intinne agus le glacadh le tairiscintí le fáil ar láithreán gréasáin an CAO.

Is é atá beartaithe ná gur féidir cothrom na féinne a thabhairt do gach iarratasóir agus go laghdófar na costais ag an am céanna d’iarratasóirí. Saoráid riaracháin amháin é an CAO agus ní thacaíonn an CAO le haon chúrsa ar leith ná ní mholann an CAO aon chúrsa ar leith. Is ortsa atá an fhreagracht stádas agus oiriúnacht aon chúrsa a roghnaítear a chinneadh. Tá sé tábhachtach cuimhneamh gur gá duit féachaint ar fhoilseacháin na nInstitiúidí Ardoideachais éagsúla nó dul i gcomhairle lena láithreán gréasáin mar nach bhfuil an t-eolas sin ar fáil sa Lámhleabhar seo. Is i bhfoilseacháin oifigiúla na nInstitiúidí Ardoideachais amháin a gheobhaidh tú an t-eolas riachtanach maidir le hábhar na gcúrsaí, íosriachtanais iontrála, fad na gcúrsaí, agus cibé seansanna gairme atá amach romhat, etc.

Tá an CAO ina gníomhaire do na hInstitiúidí Ardoideachais atá rannpháirteach sa chóras iarratais. Aontaíonn na hinstitiúidí seo na rialacháin, nósanna imeachta agus amchlár d’iarratais gach bliain. Ní féidir leis an CAO iad seo a athrú chun caitheamh go speisialta le hiarratasóir amháin le hais iarratasóir eile ná chun áit a bhaint d’iarratasóir amháin chun í a thabhairt do dhuine eile.

Má dhéanann iarratasóir nó duine/daoine ar bith ag gníomhú thar ceann an iarratasóra iarracht, bíodh sé go díreach nó go hindíreach trí chumarsáide scríofa nó eile, canbhásáil a dhéanamh nó tionchar ar bith eile a imirt le leas an iarratasóra, is féidir go ndéanfar an t-iarratasóir a dhícháiliú ón gcomórtas.

FOLÁIREAMH: Tá sé de cheart ag na hinstitiúidí ar fad atá páirteach i gcóras an CAO iarratais nó tairiscintí a chur ar ceal sa chás nach gcuirtear an t-eolas ar fad atá iarrtha ar fáil, nó sa chás go bhfuil an t-eolas a chuirtear ar fáil bréagach nó míchruinn. Is féidir go dteastóidh ó Institiúid Ardoideachais breathnú ar do bhundoiciméid sular féidir clárú a thabhairt chun críche.

Measfar iarratais de réir an eolais ar fad a chuirtear ar fáil iontu. Ní bheidh an CAO ná na hInstitiúidí freagrach má theipeann ar iarratasóir cibé eolas a iarrtar a chur ar fáil laistigh den am atá leagtha síos.

COIMISIÚN NEAMHSPLEÁCH ACHOMHAIRC

CAO: Tá Coimisiún Neamhspleách Achomhairc ag an CAO agus is féidir leo siúd a mheasann nach bhfuair siad cothrom na féinne ón CAO, agus nach bhfuil na gearáin sin réitithe cheana féin ag an CAO, a gcuid gearán a chur faoi bhráid an Choimisiúin. Tá sé de chúram ar an gCoimisiún Neamhspleách Achomhairc a chinntiú go gcuirtear na rialacha i bhfeidhm faoi mar is ceart. Ní féidir leis an gCoimisiún Neamhspleách Achomhairc aon rialacha a chur ar leataobh d’aon iarratasóir a iarrann go ndéileálfaí leo ar bhealach speisialta.

Ba cheart achomhairc a sheoladh chuig: An Rúnaí, Coimisiún Neamhspleách Achomhairc an CAO, f/ch Teach an Túir, Sráid Eglinton, Gaillimh, Éire.

Caithfidh gach achomharc a bheith i scríbhinn, ní mór don iarratasóir a (h)ainm a chur leis an achomharc agus ní mór dó/di a lua leis cén fáth a meastar nár léiríodh cothrom na féinne. Caithfear doiciméid chuí a sholáthar le cabhrú leis an achomharc.

DARE/HEAR:

Achomhairc a bhaineann le spriocdháta d'iarratais DARE/HEAR

Achomhairc a bhaineann le spriocdháta d'iarratais an 1 Márta agus an 1 Aibreán de chuid DARE/HEAR, i.e achomhairc a bhaineann le hiarratas bailí a dhéanamh, caithfear iad a chur díreach chuig an Coimisiún Neamhspleách Achomhairc an CAO, mar atá thuas. Tá níos mó eolais le fáil ar www.cao.ie agus www.accesscollege.ie maidir le achomhairc a bhaineann le spriocdháta d'iarratais DARE/HEAR.

Achomhairc a bhaineann le torthaí measúnú DARE/HEAR

Úsáideann DARE/HEAR próiseas Athbhreithniú agus Achomhairc chun chinntiú gur cothrom atá an measúnú a rinneadh ar iarratas DARE/HEAR agus gur cloíodh le téarmaí agus coinníollacha.

Má raibh iarratas bailí DARE/HEAR agat agus má measadh nach raibh tú incháilithe is féidir achomhairc a dhéanamh.

Next