Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 3 of 23

SRIANTA

Mar iarratasóir CAO d’fhéadfadh ceann amháin nó níos mó de na srianta seo a leanas a bheith ort ag brath ar na roghanna cúrsaí a dhéanann tú, ar do chatagóir iarratais, nó ar na srianta a shocraíonn na hinstitiúidí ardoideachais ar mian leat iarratas a dhéanamh orthu. Léigh na rannáin seo a leanas go cúramach:

Srianta Ginearálta

  1. Iarratas déanach a sheoladh isteach – D’fhéadfadh sé go mbeadh breis srianta ag institiúidí áirithe i gcás na n-iarratas déanach – mar shampla, b’fhéidir nach nglacfadh institiúidí áirithe le hiarratais dhéanacha ó iarratasóirí a bhaineann le ranna ar leith. Ba chóir do na hiarratasóirí seo a leanas breathnú ar an suíomh gréasáin cuí sula seolfaidh siad aon iarratas déanach isteach: iarratasóirí lánfhásta, agus iad siúd atá ag cur cáilíochtaí ar fáil nach scrúduithe AE ar chríochnú scoile a rinneadh le gairid iad.

  2. Athruithe a dhéanamh ar do rogha cúrsaí – tá tréimhsí éagsúla ann inar féidir leat athruithe a dhéanamh ar d’iarratas CAO. Mar sin féin, má tá iarratas á dhéanamh agat ar chúrsa srianta nó más iarratasóir i gcatagóir shrianta thú, b’fhéidir nach mbeifeá in ann an tsaoráid ‘Athrú Intinne’ saor in aisce a úsáid a osclaíonn i mí na Bealtaine agus a dhúnann an 1 Iúil ag 5:15pm. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi athruithe a dhéanamh ar d’iarratas téigh chuig leathanaigh 14 agus 15.

Cúrsaí Srianta

  1. Iarratas ar chúrsa srianta – ní mór duit iarratas a bheith déanta agat ar an CAO faoin 5:15pm an 1 Feabhra 2018 más mian leat iarratas a dhéanamh ar chúrsa srianta. Ní mór an cúrsa srianta a bheith áirithe ar do liosta de rogha cúrsaí faoin dáta sin, nó curtha le d’iarratas ag úsáid na saoráide ‘Athrú ar Rogha Cúrsaí’ ar tháille €10 roimh an 1 Márta ag 5:15pm.

    De ghnáth bíonn nósanna imeachta measúnaithe breise ag teastáil i gcás cúrsaí srianta, e.g. punann a sheoladh isteach, measúnú nó agallamh ó bhéal, nó measúnú scríofa – tá cúrsaí srianta aitheanta sa lámhleabhar leis na focail “(Srianta – féach ar leathanach 3)” ar an líne chéanna le teideal an chúrsa shrianta. Déan cinnte le do thoil go dtéann tú i gcleachtadh ar na ceanglais bhreise, más ann dóibh, maidir leis an gcúrsa nó na cúrsaí srianta a bhfuil iarratas déanta agat orthu agus téigh chuig leathanach 11 chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi agallaimh agus faoi mheasúnachtaí.

    Eisceacht: Más ionann na nósanna imeachta measúnachta don chúrsa a roghnaíonn tú agus cúrsa atá roghnaithe agat faoin 1 Feabhra 2018, b’fhéidir go bhféadfá an rogha a dhéanamh ach leas a bhaint as an tsaoráid ‘Athrú Intinne’. Ba cheart labhairt leis an institiúid ardoideachais cuí sula roghnaíonn tú cúrsa den saghas seo.

Iarratasóirí i gCatagóir Shrianta

  1. Iarratasóirí lánfhásta – iarrfaidh formhór na n-institiúidí ardoideachais ar iarratasóirí lánfhásta, ar mian leo go ndéanfaí measúnú orthu ar bhonn lánfhásta, iarratas a bheith déanta acu ar an CAO faoin 1 Feabhra 2018 ag 5:15pm. (Ní bheidh feidhm leis an srian seo más mian leis an iarratasóir go measfar é ar bhonn cáilíochtaí fágála scoile amháin.) Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi iarratas a dhéanamh chuig an CAO ar bhonn lánfhásta, téigh chuig www.cao.ie/mature.

  2. Iarratas ar scéimeanna HEAR agus/nó DARE – le bheith san áireamh i gcomhair na scéimeanna HEAR agus/nó DARE ní mór d’iarratasóirí a bheith cláraithe ar chóras an CAO faoin 1 Feabhra 2018 ag 5:15pm agus ní mór dóibh an fhoirm iarratais HEAR/DARE a bheith comhlánaithe acu faoin 1 Márta 2018 ag 5:15pm – ní mór doiciméid tacaíochta a sheoladh chuig oifigí an CAO roimh an 1 Aibreán 2018 ag 5:15pm.

Next