Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 9 of 23

IARRATAS AR HEAR AGUS DARE

Céim 3 – Tabhair le fios más mian leat cur isteach ar an mBealach Rochtana ar Ardoideachas (HEAR)

Is éard atá sa Bhealach Rochtana ar Ardoideachas (HEAR) ná scéim iontrála tríú leibhéal mhalartach do lucht fágála scoile ó chúlraí atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch, agus a bhfuil cónaí orthu i bPoblacht na hÉireann. Sula gcuirtear iarratas HEAR ar líne isteach, ba cheart duit an leabhrán HEAR atá ar fáil ar láithreán gréasáin an CAO a léamh agus an t-ábhar a phlé le do thuismitheoirí, le do chaomhnóirí nó le do threoirchomhairleoir. Tá bealaí iontrála eile ann d’iarratasóirí lánfhásta agus QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6; tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar láithreáin ghréasáin na nInstitiúidí Ardoideachais.

Institiúidí Ardoideachais atá rannpháirteach sa scéim HEAR


Seo a leanas Institiúidí eile a oibríonn bealaí iontrála do lucht fágála scoile ó chúlraí atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

An Ollscoil Phontaifiúil, Maigh Nuad

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo

Institiúid Ealaíne, Deartha & Teicneolaíochta Dhún Laoghaire

Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir

Institiúid Teicneolaíochta Shligigh

Coláiste San Aingeal, Sligeach

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach

Institiúid Oideachais Marino

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta

Coláiste Oideachais Mhuire Gan Smál, Luimneach

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí

Ollscoil Mhá Nuad

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

NCAD

Coláiste Náisiúnta na hÉireann

Ollscoil Luimnigh

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

Tábla 1.4 Institiúidí Ardoideachais atá rannpháirteach sa scéim HEAR nó a oibríonn bealaí iontrála malartacha eile do lucht fágála scoile ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch

Ní mór d’iarratasóirí atá ag déanamh iarratais ar HEAR:

  1. A bheith faoi bhun 23 bliain d’aois amhail an 1 Eanáir 2018.

  2. Iarratas a dhéanamh ar líne chuig an CAO faoi 5:15pm an 1 Feabhra 2018.

  3. Tráth nach déanaí ná 5:15pm an 1 Márta 2018, ní mór duit a léiriú ar d’iarratas CAO gur mian leat iarratas a dhéanamh ar scéim HEAR agus ní mór duit gach gné d’fhoirm HEAR a chomhlánú go hiomlán agus i gceart (is cuid de d’fhoirm iarratais CAO an fhoirm HEAR). Nuair a bheidh foirm iarratais HEAR comhlánaithe agat, tiocfaidh seicliosta ar an scáileán ina n-inseofar duit cé na doiciméid nach mór duit a chur ar fáil.

  4. Cuir do dhoiciméid tacaíochta sa phost ionas go sroichfidh siad an CAO tráth nach déanaí ná 5:15pm an 1 Aibreán 2018.

  5. Cuir isteach fótachóipeanna A4 de do dhoiciméid tacaíochta. Ná seol isteach bunchóipeanna. D’fhéadfadh sé go dteastódh ó institiúidí ardoideachais go gcuirfeá na doiciméid bhunaidh ar fáil níos déanaí agus beidh aon tairiscintí a dhéantar ag brath ar an gcoinníoll seo.

Ba cheart go bhfaighfeá deimhniú postála agus cuir d’uimhir iarratais CAO chun tosaigh ar gach comhfhreagras. Más mian leat deimhniú a fháil ón CAO go bhfuair siad do chuid doiciméid, ní mór duit cárta poist a chur isteach ar a mbeidh do sheoladh féin; ba chóir stampa a chur air freisin

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi HEAR téigh chuig www.accesscollege.ie agus/nó tabhair cuairt ar shuíomhanna gréasáin Oifigí Rochtana na n-institiúidí rannpháirteacha. Tabhair faoi deara: Ní mór iarratas ar leithligh i gcomhair cúnaimh airgeadais a dhéanamh trí www.susi.ie.

Cáilitheacht HEAR a thabhairt ar aghaidh

Má measadh go raibh tú incháilithe i gcomhair HEAR in 2017 téann sé ar aghaidh ar feadh bliana ar an gcoinníoll go ndéanann tú iarratas chuig an CAO faoin 1 Feabhra 2018 ag 5:15pm agus go dtugann tú le fios gur mian leat iarratas a dhéanamh ar HEAR faoi 5:15pm an 1 Márta 2018. Ní mór duit d’uimhir iarratais CAO 2017 cheart a chur sa bhosca cuí. Iarrtar ort i gcónaí gach rannán ábhartha d’fhoirm iarratais HEAR 2018 a chomhlánú, ach mar sin féin ní gá duit doiciméid tacaíochta a thabhairt mar chuid de d’iarratas.

Next