Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 12 of 23

Díolúintí

Más mian leat díolúine a fháil ó na riachtanais íosta iontrála (eg. díolúine ón nGaeilge nó ó riachtanais teanga chomhaimseartha) ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le hOifigí Iontrála na nInstitiúidí Ardoideachais chun níos mó eolais a fháil (i gcás na nInstitiúidí NUI, féach ar www.nui.ie le haghaidh tuilleadh sonraí). Ní mór d’iarratasóirí socruithe maidir le díolúintí a dhéanamh gach bliain a ndéanann siad iarratas. Chun tuilleadh faisnéise a fháil téigh chuig an rannán ‘Acmhainní do Mhic Léinn’ ar www.cao.ie.

DOICIMÉAD TACAÍOCHTA A SHEOLADH CHUIG AN CAO

Nuair a dhéanann tú iarratas ar líne, cuirfear eolas ar fáil ar an scáileán maidir le soláthar doiciméad breise (más gá). Is gá go sroichfeadh na doiciméid seo an CAO laistigh de dheich lá ón am a rinneadh an t-iarratas ar líne. Ba cheart d'iarratasóirí DARE agus/nó HEAR tagairt do leathanaigh 9, 10 agus 11 den lámhleabhar seo chun treoracha a fháil maidir le doiciméid tacaíochta a chur isteach chuig an CAO faoin 1 Aibreán ag 5:15pm.

Nuair a bheidh doiciméid tacaíochta á seoladh agat chuig an CAO scríobh d’uimhir iarratais CAO le do thoil chun tosaigh ar gach leathanach agus faigh deimhniú postála ó oifig an phoist. Ní dhéanann an CAO na doiciméid a sheiceáil lena chinntiú go gcomhlíonann siad na coinníollacha atá leagtha síos ag na hinstitiúidí.

Más mian leat deimhniú a fháil ón CAO go bhfuarthas do chuid doiciméad, ní mór duit cárta poist atá stampáilte agus ar a bhfuil do sheoladh féin a chur san áireamh (ní bheidh stampa ag teastáil ar an gcárta poist más tá tú i do chónaí lasmuigh de Phoblacht na hÉireann). Is gá na doiciméid ar fad a sheoladh chuig: CAO, Teach an Túir, Sráid Eglinton, Gaillimh, Éire. Ná seol doiciméid scrúduithe chuig an CAO ar ríomhphost ná ar facs- ní leor doiciméid facsáilte nó scanta mar fhianaise

Maidir le scrúduithe atá críochnaithe agat cheana, caithfidh tú teastais a sholáthar don CAO maidir le gach cáilíocht atá luaite agat ar d’fhoirm iarratais:

  • Is gá teastais/tras-scríbhinní a chur ar fáil sa teanga bhunaidh agus is ceart go mbeadh dátaí, ábhair, agus torthaí ar na teastais sin.

  • NÍOR CHÓIR doiciméid bhunaidh a sholáthar (ach amháin i gcás Míochaine do Chéimithe nuair is gá tras-scríbhinní bunaidh de na torthaí i ngach bliain a sholáthar); ba chóir fótachóipeanna A4 a sholáthar, agus iad deimhnithe le stampa na scoile de ghnáth, le stampa ó Oifig Iontrála na hInstitiúide Ardoideachais, nó ag nótaire. (Ní chuirfidh an CAO doiciméid bhunaidh ar ais chugat).

  • Is gá aistriúchán deimhnithe Béarla a sholáthar i gcás cáilíochtaí nár eisíodh i mBéarla nó i nGaeilge, chomh maith le fótachóipeanna deimhnithe A4 de na doiciméid iad féin.

  • Má tá do dhoiciméid in ainm eile seachas an t-ainm a chuir tú ar d'iarratas, ní mór cóip dheimhnithe de do dhoiciméad inar athraigh tú d’ainm go hoifigiúil a chur ar fáil freisin.

  • Murab é an Béarla do chéad teanga, ní mór duit fianaise ar chumas sa Bhéarla a léiriú agus sonraí faoin gCáilíocht / faoi na Cáilíochtaí Béarla atá agat- déan teagmháil dhíreach leis na hInstitiúidí Ardoideachais maidir leis na riachtanais.

  • Ní dhéanann an CAO na doiciméid seo a sheiceáil lena chinntiú go gcomhlíonann siad na coinníollacha atá leagtha síos ag aon cheann de na hinstitiúidí ardoideachais.


Torthaí Scrúduithe an tSamhraidh 2018

Má tá do shonraí scrúduithe cearta curtha ar fáil agat don CAO (nó d'uimhir PPS d’iarratasóirí ar QQI FET), faigheann an CAO na torthaí scrúdaithe seo a leanas go huathoibríoch: An Ardteistiméireacht, QQI FET, CCEA (Tuaisceart Éireann) GCE, GCE na Breataine. Maidir le gach foras scrúdaithe ní mór duit cóipeanna deimhnithe a sholáthar de thorthaí scrúduithe samhraidh 2018 don CAO, a luaithe agus atá siad ar fáil. Le gur féidir leat a bheith san iomaíocht le haghaidh áiteanna i mBabhta a hAon, ní mór go mbeadh na torthaí sin ag an CAO 10 lá ar a laghad roimh eisiúint thairiscintí Bhabhta a hAon; thairis sin, cuirfear san áireamh iad le haghaidh babhtaí ina dhiaidh sin.

IARRATAS AR DHEONTAS TÁILLE COTHABHÁLA (SUSI)

Céim 5 – Tabhair le fios más mian leat go gcuirfí san áireamh tú le haghaidh Táille/Deontas Cothabhála (SUSI)

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar dheontas, tig leat é seo a chur in iúl ar d’iarratas CAO ar líne. Tabharfaidh an CAO do shonraí aitheantais, teagmhála agus tairisceana/glactha don údarás deontais (SUSI). Díreach toisc go gcuireann tú tic sa rannán seo den fhoirm CAO ní chiallaíonn sé sin go ndearna tú iarratas ar SUSI mar sin déan cinnte go dtabharfaidh tú cuairt ar www.studentfinance.iewww.susi.ie chun na céimeanna riachtanacha a chur i gcrích. Seachas na sonraí seo a chur ar fáil don údarás deontais, níl ról ar bith ag an CAO in iarratais ar dheontais a phróiseáil.

Next