Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 16 of 23

CÉIM NA TAIRISCEANA

Tá trí phríomhbhabhta tairiscintí ann: Babhta A, Babhta a Náid agus Babhta a hAon. Tar éis an dáta freagartha le haghaidh Bhabhta a hAon, eisíonn an CAO tairiscintí Bhabhta a Dó le haghaidh na n-áiteanna atá fágtha. Eisíonn an CAO tairiscintí ina dhiaidh sin go lár mhí Dheireadh Fómhair, de réir mar is gá, chun aon fholúntais a d’fhéadfadh teacht aníos a líonadh.

NA BABHTAÍ TAIRISCEANA


Babhta

Catagóir Iarratasóra

Babhta A

(go luath i mí Iúil)

Iarratasóirí a chuir cúrsaí siar; iarratasóirí lánfhásta; iarratasóirí lánfhásta d'altranas/chnáimhseachas; roinnt conairí iontrála do chéimithe; iarratasóirí arbh fhéidir go mbeadh orthu socruithe víosa a dhéanamh; iarratasóirí a bhfuil cúrsa Rochtana déanta acu.

Babhta a Náid

(go luath i mí Lúnasa)

Iarratasóirí Míochaine ar iontráil do chéimithe, iarratasóirí lánfhásta, iarratasóirí a chuir cúrsaí siar agus iarratasóirí Access; agus iarratasóirí atá ag cur QQI FET/FETAC i láthair lena gcur san áireamh le haghaidh iontráil i gcúrsaí a bhfuil cuótaí i gceist iontu d’iarratasóirí QQI FET/FETAC.

Tairiscintí Bhabhta a hAon

(lár mhí Lúnasa)

Gach iarratasóir a bhfuil iarratas á dhéanamh acu ar bhonn torthaí scrúduithe fágála scoile, in ainneoin bhliain a gcríochnaithe.

Babhta a Dó agus tairiscintí ina dhiaidh sin (go mall i mí Lúnasa go lár mhí Dheireadh Fómhair)

Eisítear tairiscintí go dtí go dtagann an séasúr tairiscintí chun deiridh nó go dtí go bhfuil gach ceann de na háiteanna líonta, cibé acu is luaithe.


Tábla 1.8 Na Babhtaí Tairisceana

Iarratasóirí atá á meas ar bhonn cáilíochtaí nach cáilíochtaí fágála scoile agus nach cáilíochtaí Leibhéal 5/6 QQI FET/FETAC (2002 – 2019) iad, féadfaidh siad tairiscint a fháil i mBabhta A nó i mBabhta a Náid. Mura n-éiríonn leo tairiscint a fháil i mBabhta A, i mBabhta a Náid agus i mBabhta a hAon, gheobhaidh siad ‘Ráiteas ar Thaifead Iarratais’ eile ón CAO i dteannta dháileadh thairiscintí Bhabhta a hAon i mí Lúnasa.

Gach iarratasóir a bhfuil iarratas á dhéanamh acu ar bhonn torthaí scrúduithe fágála scoile, in ainneoin bhliain a gcríochnaithe, féadfaidh siad tairiscint a fháil i mBabhta a hAon má mheastar iad a bheith incháilithe. Mura meastar iad a bheith incháilithe le haghaidh tairisceana, gheobhaidh siad ‘Ráiteas ar Thaifead Iarratais’ eile nach mór dóibh é a sheiceáil go cúramach agus ní mór dóibh a chur in iúl don CAO láithreach má bhíonn aon earráidí ann nó má fhágtar rud ar bith ar lár.

GLACADH LE TAIRISCINT

Más rud é go bhfaigheann tú tairiscint agus go roghnaíonn tú glacadh léi, féadfaidh tú glacadh léi ar líne nó trí chasadh an phoist, ach ná glac léi ar an dá bhealach sin. Má roghnaíonn tú glacadh le do thairiscint, caithfidh tú déanamh amhlaidh faoin ‘dáta freagartha’ ar an bhFoirm Tairisceana. Má fhaigheann tú tairiscint ón dá liosta, caithfidh tú ceann amháin a roghnú – ní féidir leat ach glacadh le tairiscint amháin, i mbabhta amháin ar bith, ó liosta Leibhéal 8 nó ó liosta Leibhéal 7/6.

Má ghlacann tú le cúrsa i mBabhta Tairisceana roimhe sin atá níos ísle in ord na gcúrsaí atá roghnaithe agat, ní chuirfear cosc ort tairiscint a fháil i mbabhta ina dhiaidh sin le haghaidh cúrsa atá níos airde ar liosta na gcúrsaí atá roghnaithe agat má mheastar thú a bheith incháilithe. Sa chás go n-éiríonn áit ar fáil i mbabhta ina dhiaidh sin agus go bhfuil tú i dteideal na háite sin, is féidir go bhfaighidh tú tairiscint a bhféadfaidh tú glacadh léi nó neamhiontas a dhéanamh di. Má ghlactar leis an tairiscint nua, is go huathoibríoch a chealófar an tairiscint ar glacadh léi roimhe sin.

Má ghlacann tú le do thairiscint ar líne, gheobhaidh tú ríomhphost admhála agus féadfaidh tú a sheiceáil tríd an tsaoráid ‘M’Iarratas’ go ndearnadh an tairiscint ar ghlac tú léi a thaifeadadh ar líne ag www.cao.ie. Má ghlanann tú le d'iarratas tríd an bpost agus más mian leat deimhniú glactha a fháil ón CAO, ní mór duit cárta poist a chur isteach ar a mbeidh do sheoladh féin agus stampa.

Next