Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 8 of 23

Teastaíonn ó na hinstitiúidí éagsúla iarratais ó iarratasóirí lánfhásta a mheas go han-chúramach agus mar sin caithfear faisnéis ar leith a chur ar fáil leis an bhfoirm iarratais ar líne mar a leagtar amach thíos:

 1. An Cháilíocht is Airde go dtí seo: Cuir isteach sonraí faoin gcáilíocht is airde atá bainte amach agat go dtí seo. Mura bhfuil cáilíocht fhoirmiúil ar bith agat, tig leat “Ní bhaineann sé le hábhar” a chur isteach. Áirítear le cáilíochtaí ba chóir a bheith san áireamh sa chuid seo aon cháilíochtaí idir Leibhéal 3 (Teastas Grúpa) agus Leibhéal 10 (PhD), BTEC agus Teastais Fágála Scoile.

 2. Staidéar Reatha: Má tá tú i mbun staidéir ar chúrsaí eile faoi láthair, léirigh na sonraí i ndoiciméad faoi leith agus cuir leis na doiciméid tacaíochta atá á gcur chuig an CAO é.

 3. Oideachas Iar-bhunoideachais: Sa rannóg seo ní mór duit sonraí a thabhairt faoin ardoideachas agus breisoideachas ar thug tú faoi, mar shampla, Ardteastas, Teastas Náisiúnta, Céim Baitsiléara (Onóracha), etc. Áirítear le staidéar breisoideachais eile NCVA Leibhéal 2/3, QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6, Cúrsa ACCESS, PLC, City & Guilds, etc.

 4. Oideachas Dara Leibhéal: Tá sé tábhachtach go soláthraíonn tú faisnéis agus torthaí maidir le haon scrúduithe atá déanta agat, e.g.an Teastas Sóisearach, an Ardteistiméireacht (roimh 1985 amháin), GC(S)E, etc. agus na dátaí ar bronnadh iad. Tá torthaí scrúdaithe na hArdteistiméireachta ó 1985 ar aghaidh ar fáil don CAO ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit bunaithe ar an mbliain agus an uimhir scrúdaithe a chuir tú ar fáil sa rannán cuí den fhoirm iarratais.

 5. Cúrsaí Neamhtheastais: Áirítear le samplaí de chúrsaí neamh-theastais Cúrsaí Suime Pearsanta ar nós Tuiscint ar an Ealaín, Staidéar Scannán, etc.

 6. Fostaíocht nó Obair Dheonach: Tosaigh leis an bpost is déanaí a bhí agat, agus tabhair sonraí le do thoil ar gach fostaíocht/obair dheonach lena n-áirítear ainm agus seoladh an fhostaí, an post a bhí agat, an tréimhse fostaíochta agus cur síos ar dhualgais.

 7. Cumas sa Bhéarla (má bhaineann sé le hábhar): Murab é an Béarla do chéad teanga, ní mór duit fianaise ar chumas sa Bhéarla a léiriú agus sonraí faoin gCáilíocht/faoi na Cáilíochtaí Béarla atá agat. Féach ar láithreáin ghréasáin na hInstitiúide Ard-Oideachais chun na riachtanais shonracha a fháil.

 8. Teistiméireachtaí: Mar chuid de d’iarratas beifear ag súil go gcuirfidh tú ainm beirt mholtóirí ar fáil (e.g. fostóir nó oideachasóir roimhe seo) ar féidir le hoifigeach/hoifigigh iontrála na hinstitiúide/n-institiúidí a bhfuil tú ag cur isteach orthu dul i dteagmháil leo, chun an fhaisnéis atá tugtha agat ar d’fhoirm iarratais a dheimhniú.

 9. Ráiteas Spéise: Gan dul thar 1,500 carachtar, ba chóir duit cur síos a dhéanamh ar an mbaint atá ag do thaithí saoil/oideachais le d’iarratas, agus do spriocanna agus aidhmeanna oideachasúla a lua leis.

 10. Caitheamh Aimsire/Suimeanna: Ag úsáid nach mó ná 500 carachtar, léirigh caitheamh aimsire/suimeanna ar bith a bhaineann leis an staidéar a theastaíonn uait a dhéanamh ar an tríú leibhéal.

 11. Faisnéis Bhreise: Sa roinn seo léirigh má tá faisnéis bhreise ar bith ann ba mhaith leat a chur in iúl dúinn a mbeadh socruithe speisialta ag teastáil ina leith le linn an phróisis iarratais nó measúnachta.

Ní mór an rannán d’Iarratasóir Lánfhásta den fhoirm iarratais CAO a chomhlánú faoin 1 Márta 2019 ag 5:15pm.

Má tá ceisteanna agat maidir leis an bhfaisnéis atá de dhíth i rannáin 1-11 thuas, déan teagmháil le do thoil le hOifig(í) na nInstitiúidí Ardoideachais ar mhaith leat iarratas a dhéanamh leo. Ní gá d’iarratasóirí lánfhásta ar altranas/cnáimhseachas agus/nó iontráil lánfhásta chuig bunmhúinteoireacht míreanna 1-11 d’Iarratasóirí Lánfhásta a chomhlánú mura bhfuil siad ag cur isteach ar chúrsaí eile agus gur mian leo a bheith san áireamh ar bhonn lánfhásta do na cúrsaí sin. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, téigh chuig leathanach 13.

Next