Cookie Notice: This site uses cookies to enable users to obtain the best experience from the website. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online 'apply' and 'my application' services. We never use cookies to track your site usage for the purpose of marketing and advertising. Session cookies are deleted automatically when the browser is closed.

By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our privacy statement. For more general information on cookies see http://www.aboutcookies.org/

CAO Handbook
Page 9 of 23

IARRATAS AR HEAR AGUS DARE

Céim 3: Tabhair le fios más mian leat cur isteach ar an mBealach Rochtana ar Ardoideachas (HEAR)

Is éard atá sa Bhealach Rochtana ar Ardoideachas (HEAR) ná scéim iontrála tríú leibhéal mhalartach do lucht fágála scoile ó chúlraí atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch, agus a bhfuil cónaí orthu i bPoblacht na hÉireann. Sula gcuirtear iarratas HEAR ar líne isteach, ba cheart duit an leabhrán HEAR atá ar fáil ar láithreán gréasáin an CAO a léamh agus an t-ábhar a phlé le do thuismitheoirí, le do chaomhnóirí nó le do threoirchomhairleoir. Tá bealaí iontrála eile ann d’iarratasóirí lánfhásta agus QQI FET/FETAC Leibhéal 5/6; tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar láithreáin ghréasáin na nInstitiúidí Ardoideachais.

Tábla 1.4 Institiúidí Ardoideachais atá rannpháirteach sa scéim HEAR

Institiúidí Ardoideachais atá rannpháirteach sa scéim HEAR


Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain

Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí

An Ollscoil Phontaifiúil, Maigh Nuad

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo

Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh

Coláiste San Aingeal, Sligeach

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Institiúid Oideachais Marino

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Institiúid Ealaíne, Deartha & Teicneolaíochta Dhún Laoghaire

Coláiste Oideachais Mhuire Gan Smál, Luimneach

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir

Ollscoil Mhá Nuad

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Institiúid Teicneolaíochta Shligigh

Coláiste Náisiúnta na hÉireann

Ollscoil Luimnigh

Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh


Tábla 1.5 Bealaí iontrála chuig Institiúidí Ardoideachais do lucht fágála scoile ó chúlraí atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch

Seo a leanas Institiúidí eile a oibríonn bealaí iontrála do lucht fágála scoile ó chúlraí atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach

NCAD

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

Ní mór d’iarratasóirí atá ag déanamh iarratais ar HEAR:

  1. A bheith faoi bhun 23 bliain d’aois amhail an 1 Eanáir 2019.

  2. Déan iarratas ar líne chuig an CAO faoi 5:15 p.m. ar an 1 Feabhra 2019.

  3. Tráth nach déanaí ná 5:15pm an 1 Márta 2019, ní mór duit a léiriú ar d’iarratas CAO gur mian leat iarratas a dhéanamh ar HEAR agus ní mór duit gach gné den fhoirm HEAR a chomhlánú go hiomlán agus i gceart (is cuid de d’fhoirm iarratais CAO an fhoirm HEAR). Nuair a bheidh foirm iarratais HEAR comhlánaithe agat, tiocfaidh seicliosta ar an scáileán ina n-inseofar duit cé na doiciméid nach mór duit a chur ar fáil.

  4. Cuir do dhoiciméid tacaíochta sa phost ionas go sroichfidh siad an CAO tráth nach déanaí ná 5:15pm an 1 Aibreán 2019.

  5. Cuir isteach fótachóipeanna A4 de do dhoiciméid tacaíochta. Ná seol isteach bunchóipeanna. D’fhéadfadh sé go dteastódh ó institiúidí ardoideachais go gcuirfeá na doiciméid bhunaidh ar fáil níos déanaí agus beidh aon tairiscintí a dhéantar ag brath ar an gcoinníoll seo.

Ba cheart go bhfaighfeá deimhniú postála agus cuir d’uimhir iarratais CAO, uimhir an leathanaigh agus an dáta chun tosaigh ar gach comhfhreagras. Más mian leat deimhniú a fháil ón CAO go bhfuair siad do chuid doiciméid, ní mór duit cárta poist a chur isteach ar a mbeidh do sheoladh féin; ba chóir stampa a chur air freisin.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi HEAR téigh chuig www.accesscollege.ie agus/nó tabhair cuairt ar shuíomhanna gréasáin Oifigí Rochtana na n-institiúidí rannpháirteacha.

Tabhair faoi deara: Ní mór iarratas ar leithligh i gcomhair cúnaimh airgeadais a dhéanamh trí www.susi.ie.

Cáilitheacht HEAR a thabhairt ar aghaidh

Má measadh go raibh tú incháilithe i gcomhair HEAR in 2018 téann sé ar aghaidh ar feadh bliana ar an gcoinníoll go ndéanann tú iarratas chuig an CAO faoin 1 Feabhra 2019 ag 5:15pm agus go dtugann tú le fios gur mian leat iarratas a dhéanamh ar HEAR faoi 5:15pm an 1 Márta 2019. Ní mór duit d’uimhir iarratais CAO 2018 cheart a chur sa bhosca cuí. Iarrtar ort i gcónaí gach rannán ábhartha d’fhoirm iarratais HEAR 2019 a chomhlánú, ach mar sin féin ní gá duit doiciméid tacaíochta a thabhairt mar chuid de d’iarratas.

Next